رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت مالی اداری

معاونت مالی اداری

وظایف معاونت مالی ادرای دانشکده علوم توانبخشی:

 

 تهیه و پیشنهاد خط مشی های اداری و مالی دانشکده

 نظارت بر اجرای خط مشی های تصویب شده از واحدهای دستگاه

 نظارت بر حسن انجام امور اداری ،مالی و خدماتی و تعمیراتی دانشکده

ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشکده با وظایف و مسئولیتهای اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر

شرکت در کمیته ها ، کنفرانسها ، کمسیونها ، سمینارهای اداری مالی

انجام کلیه اموری که از طرف ریاست دانشکده محول شده و شامل اداره امور دانشکده درغیاب رئیس نیز می باشد