رفتن به محتوای اصلی
x

معاون آموزش

سورتیجیی

 

دکتر حسین سورتیجی

استادیار گروه آموزشی کاردرمانی

تلفن:  ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۸۰    دورنگار : ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده توانبخشی، طبقه اول

 

شرح وظايف معاون آموزش

 تدوين و پيشنهاد اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب

انجام بررسي هاي لازم در زمينه تغيير يا توسعه برنامه هاي درسي وتطبيق با نيازهاي علمي پزشكي و عملي كردن توانبخشي مبتني بر جامعه

برقراري ارتباط با ساير موسسات آموزشي در داخل يا خارج از كشوربه منظور انجام مبادلات علمي

 نظارت بر عملكرد واحدهاي تابعه و حصول اطمينان از حسن اجراي وظائف آنها

نظارت بر نحوه ارائه خدمات مراكز درماني

 آموزشي به دانشجويان درقالب واحد كارآموزي

كنترل برنامه زمان بندي اعضاء گروه هاي آموزشي

نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب منابع درسي و كنترل شناسنامه دروس و طرح درس هاي مربوطه

 نظارت و كنترل برنامه درسي چهارساله گروه هاي آموزشي و رعايت آئين نامه هاي مربوطه