رفتن به محتوای اصلی
x

کادر مجله

مجله

مستمند

مدير مسئول : دكتر جاويد مستمند

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشكده علوم توانبخشي- طبقه دوم – دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشي

تلفن: 03137925000

دورنگار:۰۳۱۳۶۶۹۱۶۶۳

Email: mostmand@rehab.mui.ac.ir

 

رضاییان

سردبیر: دكتر زهراسادات رضائيان

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشكده علوم توانبخشي- طبقه دوم – دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشي

تلفن:03137925235

دورنگار:۰۳۱۳۶۶۹۱۶۶۳

Email:zrezaeian@rehab.mui.ac.ir

 

روغنی

جانشین سردبیر: دکتر طیبه روغنی 

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشكده علوم توانبخشي- طبقه دوم – دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشي

تلفن:03137925040

دورنگار:۰۳۱۳۶۶۹۱۶۶۳

 

 

 

 

ايميل دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشي      jrrs@rehab.mui.ac.ir