رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای مجله

مجله

 

نويسنده محترم

برای ارسال موفق مقاله به دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشی لازم است به مراحل زیر دقت نمایید.

۱.   راهنمای دقیق راهنمای نویسندگان

۲.     تکمیل و ارسال نامه درخواست داوری مقاله

۳.     تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه اخلاقی

۴.     تکمیل و ارسال فرم تعهد پرداخت هزینه چاپ مقاله

۵.     راهنمای فرمت رفرنس نویسی ونکوور برای End Note

۶.     فرمت رفرنس نویسی ونکورو برای Reference Manager

لازم به یادآوری است که در تمام فرم های مذکور اصل امضای افراد مورد نیاز است. فرایند داوری از مرحله ارسال تا چاپ مقاله در اینجا قابل مشاهده است.

فرآیند رسمی بررسی مقالات

مجله

راهنما

داور محترم

برای ارسال موفق نتیجه داوری در وب سایت مجله راهنمای OJS را بدقت مطالعه نمایید.

 فرم داوری مقالات اصیل

 فرو داوری مقالات مروری ساختارمند

 فرم داوری مقالات مروری

فرم مواردی که نویسنده باید رعایت نماید

۵- فرم درخواست همکاری با مجله بعنوان داور