مدیر تحصیلات تکمیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ارتز و پروتز  از دانشگاه سالفورد، انگلستان

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی

تلفن:  ۳۷۹۲۵۰۵۳   – ۰۳۱

دورنگار:  ۳۶۶۸۷۲۷۰   – ۰۳۱

پست الکترونیک: sadeghi@rehab.mui.ac.ir

اشتراک در مدیر تحصیلات تکمیلی
چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸