معاونت مالی اداری

وظایف معاونت مالی ادرای دانشکده علوم توانبخشی:

 

۱- تهیه و پیشنهاد خط مشی های اداری و مالی دانشکده

۲- نظارت بر اجرای خط مشی های تصویب شده از واحدهای دستگاه

۳- نظارت بر حسن انجام امور اداری ،مالی و خدماتی و تعمیراتی دانشکده

۴- ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشکده با وظایف و مسئولیتهای اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر

۵- شرکت در کمیته ها ، کنفرانسها ، کمسیونها ، سمینارهای اداری مالی

۶- انجام کلیه اموری که از طرف ریاست دانشکده محول شده و شامل اداره امور دانشکده درغیاب رئیس نیز می باشد

 

 

چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸