اين معاونت برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي دانشكده را به عهده دارد و بر كيفيت و كميت آموزشهاي تئوري و باليني و نيز فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيئت علمي نظارت دارد. همچنين اين معاونت با راه اندازي واحدتوسعه وارزشيابي آموزش، كيفيت آموزش را ارزيابي، كنترل و هدايت مي كند.

 

وظايف :

۱- تدوين و پيشنهاد اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب

 

۲-انجام بررسي هاي لازم در زمينه تغيير يا توسعه برنامه هاي درسي وتطبيق با نيازهاي علمي پزشكي و عملي كردن توانبخشي مبتني بر جامعه

 

۳-برقراري ارتباط با ساير موسسات آموزشي در داخل يا خارج از كشوربه منظور انجام مبادلات علمي

 

۴- نظارت بر عملكرد واحدهاي تابعه و حصول اطمينان از حسن اجراي وظائف آنها

 

۵- نظارت بر نحوه ارائه خدمات مراكز درماني - آموزشي به دانشجويان درقالب واحد كارآموزي

 

۶- كنترل برنامه زمان بندي اعضاء گروه هاي آموزشي

 

۷- نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب منابع درسي و كنترل شناسنامه دروس و طرح درس هاي مربوطه

 

۸- نظارت و كنترل برنامه درسي چهارساله گروه هاي آموزشي و رعايت آئين نامه هاي مربوطه

دوشنبه, ۱۶ تير, ۱۳۹۹