ریاست دانشکده

دکتر فاطمه درخشنده

ریاست دانشکده

استادیار- عضو هیات علمی گروه گفتاردرمانی

دکتری گفتاردرمانی

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۰ - دورنگار:   ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

پست الکترونیک: derakhshandeh@rehab.mui.ac.ir

 شرح وظایف:

  • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود
  • ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده
  • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده
  • ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه
  • ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
  • ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده
  • نظارت بر عملکرد کادر غیرهیات علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه

 

 

اکبر رحیم خیاطی

مسئول دفتر ریاست

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه دوم

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۰   و ۰۳۱۳۶۶۹۳۰۸۹  - دورنگار: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

پست الکترونیک: khayati46@yahoo.com

شرح وظایف:

۱-تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با ریاست

۲-تنظیم جلسات، کمسیونها و سمینارها

۳-برقراری ارتباط تلفنی با دفتر ریاست دانشکده و ریاست دانشگاه

۴-هماهنگی ارتباطات تلفنی ریاست دانشکده با مجموعه دانشگاه و سازمانهای دولتی

چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸