برنامه های راهبردی دانشکده

 

برنامه های راهبردی دانشکده علوم توانبخشی در حوزه های مختلف

 

این برنامه ها در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قابل پیگیری و اجرا است.

 

الف- حوزه آموزش

به منظور ارتقا کیفی سطح آموزش نظری، عملی و بالینی دانشجویان لازم است تحول بنیادی در عرصه انتقال دانش و مفاهیم علمی به دانشجویان صورت گیرد. همچنین جهت تقویت دانش عملی برخی دانش آموختگان مقطع کارشناسی و آگاهی بیشتر آنان نسبت به شواهد علمی نوین، لازم است مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز دربرخی رشته ها فعال گردد تا بدین ترتیب درمان بیماران به شکل مطلوب تری ارائه شود.  جهت نیل به اهداف فوق، برنامه های ذیل برای حوزه آموزش در نظر گرفته می شود.

 برنامه اول:موظف شدن اعضای هیات علمی هر گروه به رعایت سرفصل دروس نظری و عملی. در این خصوص مدیران گروهها یا حوزه معاونت آموزشی دانشکده با در اختیار داشتن منابع تعیین شده ، به صورت تصادفی به بررسی سرفصلهای ارائه شده برخی دروس نظری و عملی در پایان هر نیمسال آموزشی می پردازند. بدین ترتیب ظرف مدت سه الی چهار نیمسال تحصیلی می توان حاصل بررسی را به اساتید مورد نظر به صورت محرمانه بازخورد داد. 

برنامه دوم:در خواست برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت "نحوه فعال سازی مخاطبین" برای اعضای هیات علمی. به منظور مشارکت فعال دانشجویان در مباحث علمی برخی دروس، پیشنهاد برگزاری دوره های مناسب توسط  مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی قابل پیگیری خواهد بود. برگزاری چنین دوره هائی می تواند بر آگاهی های اعضای هیات علمی مبنی بر شرکت دادن فعال دانشجویان درمباحث برخی دروس نظری و عملی کمک نماید.

برنامه سوم:تاکید بر برگزاری دوره های آموزشی " یادگیری مبتنی بر حل مسئله " . برگزاری دوره های آموزشی مربوطه می تواند این انتظار را برای حوزه آموزشی دانشگاه فراهم آورد که پس از یک دوره دو الی سه ساله هر گروه آموزشی دست کم بتواند سه مشکل یا بیماری شایع گروه خود را بر مبنای فرآیند "یادگیری مبتنی بر حل مسئله" به فراگیران خود آموزش دهد.

برنامه چهارم:اجرای فرآیند آزمایشی " مباحثه چهره به چهره ". تخصیص زمان ویژه برای اجرای فرآیند "مباحثه چهره به چهره " به عنوان روش متداول مورد اجرا در بیشتر دانشگاههای معتبرجهان ممکن است بر ارتباط رو در روی دانشجو و استاد در خارج از زمان کلاس و بهره وری بیشتر آموزشی موثر باشد. به این منظور مدرسین موظف خواهند بود که زمان ویژه ای را برای این فرآیند تنظیم نموده و پشت درب اتاق خود اعلام نمایند که دانشجویان بتوانند به ترتیب در زمان اعلام شده سوالات علمی خود را خارج از زمان کلاس با مدرس مربوطه مطرح سازند.

برنامه پنجم: راه اندازی دوره های آموزش مجازی. ایجاد دوره های آموزش مجازی برای برخی دروس نظری هر یک از گروهها می تواند بر میزان بهره وری و بالا بردن کیفیت آموزشی بیفزاید. بدین منظور پیشنهاد راه اندازی دست کم یک دوره آموزشی برای یک درس پر مخاطب هر گروه آموزشی می تواند در دستور کار گروهها گنجانده شود و معاونت آموزشی دانشکده به همراه دانشگاه بر اجرای آن طی دو سال تحصیلی نظارت نمایند.

برنامه ششم: گسترش تحصیلات تکمیلی (دکترای تخصصی) برای گروههای فیزیوتراپی، ارتوپدی فنی و گفتار درمانی. در این راستا، درخواستها و مستنداتی که بیش از یکسال قبل برای راه اندازی دوره های مزبور به وزارتخانه ارائه گردیده بود توسط معاونت آموزشی و رئیس دانشکده مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.  

برنامه هفتم:راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد برای گروه کار درمانی از سال تحصیلی ۹۶-۹۵. در این راستا پیگیری های مستمر از سوی معاون اداری مالی و رئیس دانشکده جهت جذب اعضای هیات علمی جدید در این گروه انجام گرفته و پس از بازگشت دو نیروی مامور آموزشی و در حال مرخصی گروه مزبور و اعلام موافقت وزارتخانه، امکان جذب دانشجوی کارشناس ارشد فراهم خواهد شد.

برنامه هشتم:در خواست مجدد راه اندازی رشته بین بخشی " مهندسی توانبخشی" توسط گروههای ارتوپدی فنی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتار درمانی با همکاری گروه مهندسی دانشگاه اصفهان. در این خصوص، معاون آموزشی دانشکده با انجام مکاتبات لازم با معاون آموزشی دانشگاه دلایل توجیهی راه اندازی این رشته بین بخشی و مزایای مترتب بر آن را تشریح خواهد کرد.

برنامه نهم: راه اندازی رشته بینائی سنجی. با توجه به نیاز استان و شهر اصفهان به این تخصص و تکمیل حلقه رشته های توانبخشی در دانشگاه، لازم است شرایط راه اندازی این رشته توسط معاون آموزشی بررسی و پس از حصول کلیه شرایط، اعم از زیرساخت ها و تامین اعضای هیات علمی نسبت به ارائه درخواست راه اندازی اقدام نمود. پیش بینی می شود که این فرآیند ظرف مدت ۴ سال آینده پیگیری و به نتیجه برسد.

برنامه دهم:ارتقا سطح علمی مربیان عضو هیات علمی دانشکده. به منظور ایجاد شرایط لازم جهت ادامه تحصیل مربیان دانشکده در مقطع دکترای تخصصی، در صورت عدم منع قانونی پیشنهاد کاهش واحد های موظف این مربیان به مدت دو نیمسال تحصیلی از طرف گروه مربوطه مطرح خواهد شد. در اینصورت شرکت متقاضیان در آزمونهای مربوطه تسهیل می گردد.

برنامه یازدهم:گزینش مدیران گروهها بر اساس فرآیند انتخاب و انتصاب. نظر به لزوم گزینش اصلح مدیران گروهها، پیشنهاد می شود در این فرآیند پس از انتخاب دو نفر از واجدین شرایط در شورای آموزشی گروهها، ریاست محترم دانشگاه بر اساس برنامه های اعلامی دو نفر و سایر شرایط موجود نسبت به انتخاب نهائی مدیر گروه اقدام نمایند.

 

ب- حوزه پژوهش

با توجه به گسترش پژوهش در سراسر جهان بعنوان اصلی ترین راه تولید علم و به تبع آن تبدیل علم به ثروت و در راستای نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشگاههای علوم پزشکی که همانا دستیابی به اهداف تنظیم شده برای افق ۱۴۰۴ می باشد، ضروری است کمر همت بسته شده و با ارائه پیشنهادات و برنامه های عملی، راه جهت رسیدن به این اهداف عالیه هموار شود. در همین راستا برنامه های پیشنهادی ذیل عنوان می گردد.

برنامه اول: جذب دانشجوی دکترای پژوهش محور. جهت نیل به این برنامه، معاون پژوهشی دانشکده با مساعدت گروههای آموزشی، نظارت مستمر بر ارتقای اعضای هیات علمی دانشکده به عمل آورده و راهکارهای دستیابی هر چه سریعتر اعضا به مرتبه دانشیاری که از ملزومات اصلی جذب این دسته از دانشجویان می باشد را در حداقل زمان ممکن در اختیار آنان قرار می دهد.

برنامه دوم:گسترش پژوهش های کاربردی. در این راستا دو اقدام اساسی به طور همزمان و موازی انجام خواهد پذیرفت. اولین اقدام، ارائه عناوین تحقیقاتی یا طرحهای تحقیقاتی از پیش تعیین شده از سوی اعضای هیات علمی خواهد بود که با محوریت معاون پژوهشی، عناوین و طرحهای مورد اشاره پس از جمع آوری در اختیار دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده یا دانشگاه قرار خواهد گرفت. دومین اقدام، تشویق اعضای هیات علمی به برقراری ارتباط با سایر ارگانهای دولتی یا بخش خصوصی جهت تامین گرانت های پژوهشی می باشد. در این راستا معاون پژوهشی شرایط لازم را جهت عقد قرارداد با اینگونه مراکز و تسهیل گرانت های پژوهشی در چارچوب مقررات دانشگاه فراهم می آورد.

برنامه سوم:تکمیل تجهیزات مرکز تحقیقاتی اختلالات عضلانی اسکلتی از طریق منابع غیر دولتی. همگام و همراستا با برنامه های اول و دوم حوزه پژوهش، لازم است نیاز مرکز تحقیقاتی مزبور به تجهیزات بیومکانیکی و راهبردی روز آمد در زمینه اختلالات عضلانی اسکلتی بر طرف شود. در این راستا با هماهنگی رئیس مرکز تحقیقاتی مورد اشاره و گروههای ذیربط، فهرستی از اقلام مورد نیاز تهیه و نسبت به تکمیل تجهیزات موجود علاوه بر منابع محدود دولتی، از طریق منابع خارج دانشگاهی نظیر خیرین، توافقنامه با بخش خصوصی یا گرانتهای پژوهشی اقدام می گردد.

برنامه چهارم:پیگیری راه اندازی مرکز تحقیقاتی " اختلالات ارتباطی". همراستا با برنامه دوم حوزه پژوهش ، پیگیری های لازم از سوی معاون پژوهشی دانشکده جهت رفع موانع موجود و حصول شرایط راه اندازی مرکز فوق انجام خواهد پذیرفت. در همین خصوص مدیران گروههای آموزشی گفتار درمانی و شنوائی شناسی (پیشنهاد دهندگان اصلی این مرکز) با حوزه پژوهشی دانشکده و دانشگاه در تعامل قرار خواهند داشت.

برنامه پنجم:راه اندازی پژوهشکده اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی (نورو موسکولو اسکلتال). به منظور ارتقا سطح پژوهش در حوزه های عصبی عضلانی اسکلتی و ایجاد شرایط لازم برای همگرائی دانش متخصصان از مراکز تحقیقاتی مختلف، پیشنهاد ایجاد پژوهشکده با همکاری مراکز تحقیقاتی اختلالات عضلانی اسکلتی، علوم اعصاب و بازتوانی قلبی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارائه خواهد شد. انتظار می رود این برنامه ظرف مدت دو سال به نتیجه برسد.  

برنامه ششم:پیگیری انتشار یک مجله انگلیسی زبان در حوزه توانبخشی. با توجه به گسترش پژوهش ها در سطح دانشکده و لزوم انعکاس نتایج حاصل از این پژوهش ها در سطح بین المللی، انتشار یک مجله انگلیسی زبان با محوریت معاون پژوهشی دانشکده و اداره نشریات علمی وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  در دستور کار قرار می گیرد. با عنایت به تعداد محدود مجلات نمایه شده در حوزه توانبخشی، می توان انتظار داشت که ظرف مدت دو سال پس از انتشار اولین مجله انگلیسی زبان، نمایه شدن آن در نمایه های سطح اول عملی گردد.

برنامه هفتم:پیگیری تبدیل مجله "پژوهش درعلوم توانبخشی" از دو ماهنامه به ماهنامه. با توجه به افزایش روزافزون تعداد مقالات مرتبط با چهارچوب انتشاری مجله پژوهش درعلوم توانبخشی و نوبت چاپ نسبتا طولانی مقالات، امکان تبدیل مجله از دو ماهنامه به ماهنامه با محوریت سر دبیر مجله وجود خواهد داشت که پس از اخذ مجوز لازم از وزارتخانه از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ نسبت به این امر اقدام خواهد شد.

برنامه هشتم: اختصاص واحد پژوهشی همانند واحد های درسی آموزشی برای همکاران فعال در عرصه پژوهش. با عنایت به لزوم مشوق های لازم برای اعضای هیات علمی و با هدف گسترش فعالیت های پژوهشی این اعضا، موضوع تخصیص واحد های پژوهشی مازاد بر واحد های درسی برای آندسته از اعضای هیات علمی که بخش عمده ای از حضور خود در دانشکده را به انجام طرحهای تحقیقاتی می گذرانند، ممکن است بتواند انگیزه آنان را جهت حضور تمام وقت در دانشکده دو چندان ساخته، بروندادهای پژوهشی را به نحو مطلوب افزایش دهد. لذا پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح "پرداخت حق التدریس واحدهای مازاد پژوهشی" به دو حوزه معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاه مد نظر خواهد بود.

 

ج- حوزه دانشجوئی فرهنگی

نظر به اهمیت نقش و جایگاه انسان در جهان آفرینش و لزوم همراهی دو بال تعهد و تخصص جهت نیل به اهداف مقدس جمهوری اسلامی، شایسته است تمامی برنامه های دانشجوئی فرهنگی در راستای بهبود فضای تحرک سرشار از شادابی، صمیمیت و معنویت دانشجویان که دلیل اصلی حضور کارکنان و اعضای هیات علمی در محیط مقدس دانشگاه به حساب می آیند، تدوین گردد. ایجاد چنین فضائی، صد البته مستلزم حاکمیت روح همدلی و صمیمیت در کلیه کارکنان دانشکده و دانشگاه خواهد بود. بنا بر رسالتی که بر عهده یکایک اعضای هیات علمی و کارکنان می باشد برنامه های ذیل جهت تقویت روح حاکم بر فضای دانشجوئی فرهنگی دانشکده اندیشیده شده است.

برنامه اول: برنامه های پیشنهادی ارائه شده از سوی دانشجویان در قالب نظر سنجی و استفاده از نظرات کمیته مشاورین جوان. با توجه به اینکه هنگام ارائه عمده فعالیت های مرتبط با حوزه دانشجوئی می بایست سلیقه دانشجویان نیز مد نظر قرار گیرد، پیشنهاد هر نوع برنامه توسط خود دانشجویان می تواند تا حدود زیادی بر تاثیر گذاری برنامه ها نقش به سزائی داشته باشد. در این راستا، برگزاری نظر سنجی از دانشجویان در ابتدای هر نیمسال با هدایت و محوریت معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشکده و تشکیل کمیته مشاورین جوان زیر نظر همین معاونت در اولویت قرار می گیرد.

برنامه دوم: تقویت فوق برنامه ها. با عنایت به نقش برنامه های جانبی بر شادابی روحی انسان، برگزاری فوق برنامه ها نظیر نمایش فیلم های سینمائی، جلسات پرسش و پاسخ ویژه نیازهای روزمره جوانان و دانشجویان، جلسات مربوط به رفع شبهات عقیدتی و دینی، آشنائی با عرفانهای نوبنیاد و بعضا الحادی و آشنا سازی نسل جوان دانشجو با فرقه های نوظهور ضد ارزش های دینی می تواند بر نگرش پویای این نسل تاثیر گذار باشد.

برنامه سوم: برگزاری اردوها و تورهای یکروزه. با توجه به محدودیت های زمانی، مکانی و سایر محدودیت های قانونی و اداری، عملا شاید نتوان از اردو های بلند مدت برای دانشجویان در حین تحصیل بهره برد. لذا به منظور ایجاد شادابی و تلطیف روحیات گوناگون دانشجویان، برگزاری تورهای یک روزه با محوریت حوزه دانشجوئی فرهنگی نظیر بازدید از پژوهشکده رویان، اماکن صنعتی نظامی، پارکهای علمی فناوری و سایت های هسته ای می تواند ضمن ایجاد تنوع در محیط درسی، روحیه خود باوری و اتکا به نیروهای درونی در بین دانشجویان را تقویت بخشید.

برنامه چهارم:تقویت و تخصصی نمودن کمیته های تحقیقات دانشجوئی. گرچه اجرای تحقیقات شاید قرابت بیشتری با حوزه پژوهشی داشته باشد، لیکن به دلیل داشتن روحیات پر جنب و جوش دانشجویان می توان بخشی از امکانات حوزه دانشجوئی را در اختیار کمیته تحقیقات دانشجوئی قرار داد تا با هدایت دوگانه معاونت پژوهشی و دانشجوئی، ضمن انجام تحقیقات در دانشکده از مقطع اولیه تحصیلی، در جهت تخصصی شدن کمیته ها نیز اقدام شود.

برنامه پنجم:تقویت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی برای دانشجویان، اساتید و کارکنان. به منظور ایجاد فضای نقد بر مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی عقیدتی و فرهنگی، لازم است علاوه بر تشکیل چنین جلساتی برای اعضای هیات علمی و کارکنان، حضور کلیه دانشجویان دانشکده در این جلسات مورد تاکید و تشویق قرار گیرد. برگزاری این جلسات قطعا در ایجاد فضای اعتماد و همدلی در جامعه کمک خواهد نمود.

برنامه ششم: برگزاری اردوهای تفریحی یک روزه برای کارکنان (خواهران و برادران). نظر به اهمیت نقش شادابی در بهره وری بهتر در محیط کار، یقینا اجرای برنامه های تفریحی یک روزه با هدایت حوزه فرهنگی و حمایت معاونت اداری مالی از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد. در این راستا با عنایت به مشکلات مالی دانشگاه لازم است بخشی از هزینه های مربوطه از طریق کمک مالی کارکنان دانشکده تامین شود.

برنامه هفتم:تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان. در راستای ایجاد انگیزش در کلیه کارکنان و همکاران علمی لازم است در لوای مناسبت های مختلف و با هماهنگی معاونت های دانشکده از ایشان تقدیر و تمجید به عمل آورد . در این راستا پس از هماهنگی های لازم، از افراد معرفی شده توسط حوزه های گوناگون تقدیر به عمل خواهد آمد.

 

د- حوزه اداری مالی

جهت نیل به اهداف آموزشی، پژوهشی و دانشجوئی فرهنگی ضروری است تا کلیه سیاستگزاری های اداری و بودجه ای در راستای تقویت بخشهای فوق الذکر انجام پذیرد. با عنایت به کمبود شدید منابع مالی طی سالهای اخیر و لزوم عینیت بخشی به اقتصاد مقاومتی لازم است ضمن اتخاذ تصمیمات واقع بینانه، به نیازهای اساسی و فوری دانشکده پاسخ داده شود. بدین منظور با اندیشیدن تمهیدات قانونی، نظیر ترمیم تعرفه های درمانی، عقد قراردادهای واگذاری و سایر موارد مشابه سعی بر افزایش در آمدها از طریق خود گردانی خواهد شد تا بتوان علاوه بر حمایت های دانشگاهی، با این روش بخشی از نیازها را مرتفع نمود. بنا براین با چنین نگرشی سعی شده است تا برنامه های متناسب در حوزه اداری مالی پیشنهاد گردد.

برنامه اول:ترمیم چارت اعضای هیات علمی. با توجه به کمبود شدید در کادر هیات علمی، تکمیل ظرفیت چارت فعلی دانشکده و تشکیل دو گروه آموزشی جدید کاردرمانی و شنوائی شناسی، چارت پیشنهادی جدید در اسرع وقت به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه پیشنهاد می گردد.

برنامه دوم:ترمیم چارت سازمانی دانشکده. به منظور پشتیبانی کافی از حوزه های مختلف دانشکده و با توجه به گسترش کمی برخی از واحدها بدون در اختیار داشتن نیروی انسانی کافی، چارت سازمانی متناسب با نیازها در اسرع وقت توسط معاونت اداری مالی دانشکده به معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه پیشنهاد می گردد.

برنامه سوم:استفاده از مدرسین مشمول طرح نیروی انسانی و مشمولین وظیفه. نظر به کمبود شدید کادرعلمی، این دانشکده ناگزیر به استفاده از تمامی پتانسیل های موجود از جمله متقاضیان طرح نیروی انسانی و مشمولین وظیفه جهت پوشش برنامه های آموزشی خود می باشد. لذا تا زمان ترمیم چارت هیات علمی دانشکده، معاون اداری مالی و رئیس دانشکده تلاش خواهند نمود تا مجوز به کارگیری حداقل ۸ نفر از متقاضیان را جهت تامین نیازهای خود کسب نموده و موضوع را به معاونت مربوطه پیشنهاد نمایند.

برنامه چهارم:تجهیز درمانگاههای دانشکده و سایر درمانگاههای وابسته به امکانات مورد نیاز. با عنایت به آموزش بالینی دانشجویان در درمانگاههای دانشکده و نیاز به تعمیر یا جایگزینی برخی تجهیزات مستعمل، ضروری است نسبت به تامین اعتبار لازم به این منظور اقدام گردد. در این راستا پس از تهیه و تائید نهائی نیازهای مربوطه توسط  دو معاونت آموزشی و اداری مالی دانشکده، شرایط لازم برای عقد قرار داد با بخش خصوصی و احتمالا خیرین علاقمند به تامین نیازهای معلولین زیر نظر واحد امور قراردادها و احیانا کمک های بخش دولتی فراهم خواهد شد.

برنامه پنجم:اصلاح فضا های موجود دانشکده. توسعه رشته های آموزشی و اختصاص اجباری برخی فضاها به متقاضیان استفاده از امکانات دانشگاه، منجر به کمبود فضای لازم جهت توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی گردیده است. جهت رفع معضل فضای فیزیکی، پیشنهاد برخی تغییرات جهت ایجاد کاربری های جدید با هماهنگی دفتر فنی دانشگاه در دستور کار قرار خواهد گرفت که پس از نهائی شدن، این تغییرات به معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه پیشنهاد خواهد شد. همچنین پیشنهاد می گردد جهت استفاده بهینه از فضاهای آموزشی، شورای منطقه ای ویژه آموزش متشکل از دانشکده های همجوار توانبخشی، مدیریت و اطلاع رسانی، دندانپزشکی و پرستاری تشکیل و راهکار استفاده از این فضاها تعریف گردد.

برنامه ششم:انعقاد قرارداد با بیمه ها. به منظور افزایش سطح رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای دانشکده از یک طرف و افزایش تعداد بیماران از طرف دیگر، پیشنهاد انعقاد قرارداد  بین درمانگاههای مختلف دانشکده با بیمه های خدمات درمانی، تامین اجتماعی و سازمان نیروهای مسلح در دستور کار قرار می گیرد. این راهکار در صورت عملی شدن به میزان در آمدهای دانشکده نیز خواهد افزود.

برنامه هفتم:پیگیری راه اندازی کلینیک ویژه. با عنایت به لزوم خدمت رسانی به بیماران در نوبت عصر و درخواست برخی اعضای هیات علمی نسبت به ارائه خدمت در این نوبت از یک سو، و لزوم توزیع فعالیت های آموزشی در نوبت صبح و عصراز سوی دیگر، پیشنهاد راه اندازی کلینیک ویژه به معاونت محترم درمان دانشگاه ارائه می شود. راه اندازی این کلینیک می تواند ضمن کاهش فشار آموزشی ناشی از جذب صد در صدی دانشجویان در سنوات اخیر، مشوق های مالی را نیز برای اعضای هیات علمی و کارکنان به همراه داشته باشد.

برنامه هشتم:اعمال تخفیف تعرفه ای برای کارکنان متقاضی استفاده از درمانگاههای دانشکده. نظر به هزینه های نسبتا بالای درمانی در جامعه و با توجه به درخواست مکرر همکاران شاغل دردانشکده و همچنین سایر همکاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی، طرح درمان همراه با تخفیف جهت اینگونه همکاران قابل پیگیری خواهد بود. به این منظور پس از بحث های کارشناسی و جمع بندی های لازم، در خواست اعمال تخفیف به ریاست محترم دانشگاه ارائه خواهد شد.

برنامه نهم: اجاره اماکن آموزشی و سالن های دانشکده. در صورت عدم موانع قانونی و توافق مسئولین محترم معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، پیشنهاد اجاره فضا های آموزشی و سالن های دانشکده جهت ارائه کلاسهای درسی، دوره ها و کارگاههای آموزشی می تواند مورد پیگیری قرار گیرد. این اقدام ضمن آشنا سازی بخشهای غیر دولتی با محیط دانشکده می تواند در تقویت بنیه مالی دانشکده نیز نقش به سزائی داشته باشد.

چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸