مدير مسئول : دكتر جاويد مستمند

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشكده علوم توانبخشي- طبقه سوم – دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشي

تلفن و دورنگار:۰۳۱۳۶۶۹۱۶۶۳

Email: mostmand@rehab.mui.ac.ir

 

سردبیر: دكتر زهراسادات رضائيان

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشكده علوم توانبخشي- طبقه سوم – دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشي

تلفن و دورنگار:۰۳۱۳۶۶۹۱۶۶۳

Email:zrezaeian@rehab.mui.ac.ir

مدير اجرايي: مژگان نادري

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشكده علوم توانبخشي- طبقه سوم – دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشي

تلفن و دورنگار:۰۳۱۳۶۶۹۱۶۶۳

Email:naderi@rehab.mui.ac.ir

 

ايميل دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشي      jrrs@rehab.mui.ac.ir

جمعه, ۲۰ تير, ۱۳۹۹