سرپرست و رابطان هیئت علمی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 

دکتر لیلا قسیسین

استادیار، عضو هیات علمی گروه گفتاردرمانی

تلفن: ۳۷۹۲۵۰۳۷

ایمیل: baharloueih@rehab.mui.ac.ir

 

 

دبیر کمیته

پیام سید کلاته

 

 

رابطان هیئت علمی

فهیمه سادات جعفریان

گروه اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۴۶

Email: fahimejafarian@yahoo.com

 

 

محمد حسین نیلفروشان

گروه شنوایی شناسی

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۴۴

Email: mhnilforoush@gmail.com

 

 

 

حمزه بهارلویی

گروه فیزیوتراپی

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۴۵

Email: baharloueih@rehab.mui.ac.ir

 

 

 خدیجه خزائلی

گروه کاردرمانی

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۵۰۳۹

Email: kh.khazaeli@yahoo.com

 

 

دکتر حمید کریمی

گروه گفتار درمانی

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۵۰۳۱

Email: hamidkarimi_slp@yahoo.com