دانلود نرم افزار

 

با توجه به ساماندهی نرم افزارهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، جدیدترین نرم افزارهای کاربردی در لینک زیر موجود می باشد.

 

http://ftp.mui.ac.ir