کمیته نشر دانشکده

دکتر حسین طالبی

نماینده دانشکده در شورای انتشارات دانشگاه

تلفن:۰۳۱۳۷۹۲۵۰۴۷- نمابر: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه دوم، اتاق ۳۴۲

email:

دکتر محمد تقی کریمی

نماینده دانشکده در شورای کمیته تخصصی نشر علوم پایه سلامت

تلفن:۰۳۱۷۹۲۵۰۷۴- نمابر:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده توانبخشی، دپارتمان ارتوپدی فنی، طبقه ۱اتاق ۲۰۸

ایمیل:Karimi@rehab.mui.ac.ir

دکتر حمید کریمی

نماینده دانشکده در شورای کمیته تخصصی نشر علوم بالینی سلامت

تلفن تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۳۱- نمابر : ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده توانبخشی، دپارتمان گفتاردرمانی، طبقه همکف

پست الکترونیکی : hamidkarimni_slp@yahoo.com

 

 

طبق مصوبه شورای دانشگاه کمیته های نشر دانشکده‌ای از مهرماه ۱۳۹۴ منحل گردیدند.

 

 

وظايف كميته تخصصي نشر :

 

۱- بررسي آثار از نظر رعايت ضوابط انتشارات و آيين نامه ها ، حدود قانوني و مقررات وزارت فرهنگ و ارشتا اسلامي

۲- بررسي و تصمصم گيري در مورد نياز به ويراستاريادبي ، نگارشي و فني ) و تغييرات ساختاري نظير مطالب مندرج بر روي جلد ، عطف و پشت جلد ، صفحه عنوان و شناسنامه كتاي يا مندرج بر قالب نشر الكترونيك با توجه به مستندات معتبر آثار قابل نشر

۳- سفارش تاليف ، تدوين يا ترجمه كتابها و منابع آموزشي به علاقمندان

۴- تشخيص عدم كفايت كارشناسي علمي آثار تاييد شده هر يك از كميته هاي ذكر شده در آيين نامه و ارسال آثار براي كارشناسي علمي مجدد.

۵- دريافت آثار پديدآورندگان خارج دانشگاه و ارسال آنها به كميته هاي كارشناسي علمي

۶- بررسي و ارزيابي بازار هر اثر و تعيين تيراژ كتاب با توجه به مخاطبين آن

۷- بررسي و ارزيابي و تصميم گيري براي انتخاب روش و قالب نشر مانند چاپي يا الكترونيك بودن آنها

۸- دعوت از افراد حقيقي يا حقوقي بر حسب صلاحديد براي شركت در جلسات كميته تخصصي نشر و اظهار نظر كارشناسي .

۹- تاييد آثاري كه صلاحيت انتشار با آرم و شايك دانشگاه يا استفاده از بودجه دانشگاه را دارند .

۱۰- بررسي و نظارت بر انتخاب و تصميم گيري درباره مشاركت ناشران همكار ، ...... مشاركت بخش خصوصي ، درصد مشاركت آنها، اخذ تبليغات و آگهي وموارد مشابه در خارج و داخل كشور .

۱۱- نقد و كارشناسي تخصصي آثار منتشر شده يا آثار قابل نشر .

۱۲- ارزشيابي عملكرد كميته هاي كارشناسي علمي نشر دانشكده ها ، مراكز تحقيقاتي مصوب كميته هاي نشر در معاونتها و عملكرد مركز نشر دانشگاه.

۱۳- انتخاب كتاب سال و كتاب برتر

۱۴- بررسي شكايات و اعتراضات پديدآورندگان ، ناشران همكار و طرفين قراردادها ي منعقده توسط مركز نشر دانشگاه و تصميم گيري نهايي دربار آنها .

۱۵- نظارت بر رعايت مصوبات شوراي انتشارات و كميته هاي كارشناسي نشر دانشگاه .

۱۶- مركز نشر دانشگاهي متعهد به انجام كليه امورات ومصوبات كميته تخصصي نشر مي باشد .

۱۷- كميته تخصصي نشر مرجع بررسي و تشخيص عدم تعارض مصوبات و فعاليتهاي كميته هاي كارشناسي علمي نشر با حدود قانوني نشر ، سياستها و رسالتهاي دانشگاه در حوزه نشر ، مصوبات شوراي انتشارات دنشگاه و يا ساير اجزاء مركز نشر دانشگاه مي باشد .

 

 

          پروسه بررسي كتاب و ساير نشريات شامل كتابچه ، پمفلت ، پوستر و ...به صورت زير است:

 

ابتدا اثر با تكميل فرم معرفي به كميته ارجاع مي گردد  سپس :

*در صورتي كه اثر تاليفي باشد ، با نظر اعضاي كميته براي ۳ كارشناس ( ۲ كارشناس خارج از دانشكده و يك كارشناس داخل دانشكده ) ارسال مي گردد . پس از دريافت پاسخهاي كارشناسي ، نظرات در كميته طرح شده و تصميم نهايي اخذ خواهد شد .

 

*در صورتيكه اثر ترجمه باشد ، با نظر اعضاي كميته و در صورت نياز با استفاده از نظر كارشناس خارج از كميته ضرورت ترجمه بررسي شده و اعلام مي گردد . سپس دو فصل از كتاب براي بررسي كيفيت ترجمه جهت انجام ترجمه به مترجم پيشنهاد مي گردد و پس از عودت اين دو فصل از طرف مترجم ، براي ۳ نفر از كارشناسان فرستاده مي شود . پس از بازگشت نظرات كارشناسان ، در كميته علمي نشر دانشكده مطرح و تصميم در مورد ادامه ترجمه اتخاذ مي گردد . پس از پايان ترجمه مجدداً يك بار ديگر كل اثر براي يك كارشناس ارسال شده و نظرات كارشناسي وي در شورا مطرح و تصميم نهايي اتخاذ خواهد شد .

*مدت زمان بررسي  هر اثر از زمان تحويل اثر از سوي مؤلف يا مترجم   به كميته علمي نشر دانشكده تا اعلام نتيجه نهايي حداكثر ۲ ماه خواهد بود .

 

 

           پروسه بررسي كتاب و ساير نشريات شامل كتابچه ، پمفلت به صورت زير است :

 

- كامل نمودن فرم اعلام تاليف و ترجمه توسط مؤلف يا مترجم و ارائه به كميته علمي نشر دانشكده همراه با يك نسخه از اثر

 

- طرح در كميته علمي نشر دانشكده و در صورت تصويب

 

- هماهنگي و ارسال براي سه كارشناس ( حداكثر زمان براي كارشناسي يكماه مي باشد) توسط كارشناس مسئول كميته

 

- جمع آوري نظرات كارشناسان كتاب توسط كارشناس مسئول كميته

 

- مطرح نمودن نظرات كارشناسان و جمع بندي و امتياز دهي به اثر در كميته

 

- در صورت به دست آوردن حدنصاب نمره ، مورد تصويب قرار ميگيرد

 

- ارجاع اشكالات كتاب به مولف  يا مترجم جهت رفع اشكالات ( حداكثر زمان براي برطف نمودن اشكالات ۲ ماه مي باشد )

 

- ارجاع مجدد اثر به كارشناس مسئول كميته و بررسي برطرف نمودن اشكالات

 

- طرح مجدداثر در كميته و در نهايت تصويب

 

- ارسال يك نسخه كامل از اثر به اداره انتشارات دانشگاه جهت قرار گرفتن در پروسه چاپ 

 

اعضای کمیته علمی نشر دانشکده علوم توانبخشی

 

۱-خانم دکتر زهراسادات رضاییان            معاون پژوهشی دانشکده   

۲-خانم شیرین عکاشه                           کارشناس پژوهشی دانشکده       

۳-آقای طهمورث طهماسبی                   عضو کمیته ( ارتوپدی فنی)

۴-آقای دکتر حمید آزاده                          عضو کمیته ( فیزیوتراپی)

۵-آقای محمد حسین نیلفروش               عضو کمیته ( شنوایی شناسی )

۶-خانم فرانک کیانفر                              عضو کمیته ( گفتاردرمانی)

۷-آقای حمید آزادی                                عضو کمیته ( ارتوپدی فنی)