هسته های تحقیقاتی

                        ((ليست نهايي هسته هاي تحقيقاتي در دانشكده علوم توانبخشي ))

 

 تيم تحقيقاتي پيشنهادي

هسته تحقيقاتي متشكل از گروههاي مرتبط داخل دانشكده

گروههاي مرتبط خارج دانشكده

مسئول تيم در دانشكده

اعضاي داخل دانشكده

اعضاي خارج دانشكده

 

تيم تحقيقاتي pelvic floor

 

بامشاركت گروه هاي فيزيوتراپي و كاردرماني

گروههاي اورولوژي،گوارش، زنان و زايمان، جراحی لگن و روانپزشکی

عباسعلي پورمومني

 

عباسعلي پورمومني،

مائده فانی

دکتر ضرغام، دکتر تهرانی،دکتربهرامی،

دکترآکوچکیان، دکتر ادیبی،دکتر علیزاده،

 

تيم تحقيقاتي

اختلالات ستون فقرات(Spine)

 

بامشاركت گروه هاي فيزيوتراپي، ارتوپد فني، كاردرماني

 

 

گروههاي ارتوپدي ، جراحي اعصاب، داخلي اعصاب ، روماتولو‍ژي

آقاي دكتر عبدالكريم كريمي

خانم فهيمه سادات ابطحي،آقاي مهندس طهمورث طهماسبي ،خانم صغري جوكار ،خانم زهره شفيع زادگان ،آقاي دكتر مسعود مظاهري ،آقاي حسينعلي احمدي ،خانم نجفي ، خانم زهرايي ، ،خانم سفيد دشتي، خانم رمضانيان

آقاي دكتر ميرزائيان- خانم سعيدي- خانم امير رجب- آقاي دكتر مسيح صبوري- آقاي دكتر محمد رضا اعتمادي فر

 

تيم تحقيقاتي لكنت

 

 

بامشاركت گروه گفتار درماني

داخلي اعصاب ، جراحي اطفال ،روانشناسي ، زبان شناسي، روانپزشكي

 

آقاي بيژن شفيعي

 

 

 

 

تيم تحقيقاتي

اختلالات زانو(Knee)

 

 

بامشاركت گروه هاي ارتوپدي فني ،فيزيوتراپي ،كاردرماني

ارتوپدي ،روماتولوژي، طب فيزيكي و توانبخشي ، گروه مهندسي پزشكي ، گروه مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان و گروه Biomaterial

آقاي دكتر مستمند

خانم زهره شفيع زادگان

آقاي دكتر محمد‌تقي‌كريمي و

آقاي سيد محسن ميربد،خانم فهيمه اسادات ابطحي ،آقاي مهندس   حسين آسيابي ،آقاي مهندس مسعود رفيعيايي، آقاي مهندس طهمورث طهماسبي

 

 

 

تيم تحقيقاتي stroke

بامشاركت گروه هاي فيزيوتراپي، كاردرماني، گفتار درماني ،

ارتوپدي فني

داخلي اعصاب

جراحي اعصاب

 

 

 

 

آقاي دكتر فرقاني ،خانم شمسايي خانم ناهيد بهارلوئي، آقاي احسان قاسمي ،خانم اعظم باقري ،آقاي مهندس عليرضا طاهري ،آقاي احسان قاسمي ،خانم تكتم مظاهري

 

تيم تحقيقاتي

Language(تيم اختلالات كاربرد شناختي زبان )

بامشاركت گروه هاي گفتار درماني وكاردرماني

زبان شناسي،روانشناسي و روانپزشكي

 

 

خانم محبوبه نخشب ، خانم ناهيد بهارلوئي

 

 

Spinal cord     injury 

 

        گرو هاي مختلف

 

دانشكده تربيت بدني

دانشكده فني مهندسي

آقاي دكتر محمد تقي كريمي

 

آقاي دكتر حميد آزاده ، آقاي مجتبي حشمتي پور –  آقاي مهندس طاهري – آقاي حسين آسيابي 

آقاي دكتر مرندي- آقاي دكتر

 

مهندس ابراهيميان- انجمن ضايعات نخاعي

Nuromuscular            edacation

 

 

 

آقاي عباسعلي پورمومنيي

 

 

تيم تحقيقاتي اختراعات و ابتكارات

 

بامشاركت تمام گروههاي دانشكده

 

دانشگاه علوم صنعتي اصفهان، گروه بيوفيزيك ، شركتهاي تجهيزات پزشكي

دكتر عبدالكريم كريمي

،دكتر محمد تقي كريمي ،خانم اعظم باقري ،خانم فهيمه سادات ابطحي ،آقاي حميد رضا آزادي

فني مهندسي ها

آقاي دكتر نيما جمشيدي

 

 

 

 

 

 

تيم تحقيقاتي رشد و توانبخشي كودكان

 

 

بامشاركت گرو ه كاردرماني و گروه فيزيوتراپي

 

گروه اطفال و روانپزشكي

آقاي حسين سورتجي ،آقاي دكتر محمد تقي كريمي

 

 

 

 

تيم تحقيقاتي نقش توانبخشي بر سطوح كاركرد بر مبناي ICF

 

 

بامشاركت گروه كاردرماني

 

 

آقاي حسين سورتجي ،

 

خانم ساره زرشناس

 

 

تيم تحقيقاتي اختلال در  بلع

 

 

 

بامشاركت گروه گفتار درماني

 

گروه اعصاب ، ENT، اطفال

 

 

آقاي باريك رو

آقاي دكتر اخوت-  دكتر اديبي دكتر اشتري- دكتر ملكيان

تيم تحقيقاتي صوت

 

گروه ENT

 

خانم فريبا مجيري

 

تيم تحقيقاتي اتيسم

 

گروه روانپزشكي

خانم فرانك صالحي

 

 

توانبخشي رواني و اجتماعي

گروه درماني

 

خانم زرشناس ،آقاي حسين سورتجي

 

 

هسته  تحقيقاتي اختلالات پردازش شنوايي شناسي مركزي

گروه شنوايي شناسي

 

آقاي حسين نيلفروش ، خانم ميمنه جعفري

 

 

هسته تحقيقاتي توانبخشي شنوايي

گروه شنوايي شناسي

 

آقاي حسين نيلفروش ، خانم ميمنه جعفري

 

 

هسته تحقيقاتي آزمون هاي الكتروفيزيولوژيك شنوايي

گروه شنوايي شناسي

 

آقاي حسين نيلفروش ، خانم ميمنه جعفري

 

 

هسته تحقيقاتي كاشت حلزون و كم شنوايي

گروه شنوايي شناسي

 

آقاي حسين نيلفروش ، خانم ميمنه جعفري

 

 

هسته تحقيقاتي نويز و حفاظت شنوايي

گروه شنوايي شناسي

 

آقاي حسين نيلفروش ، خانم ميمنه جعفري

 

 

تيم تحقيقاتي الكترو دياگنوزيس

 

 

آقاي دكتر حميد آزاده

 

 

ضايعات شانه

 

 

آقاي حسينعلي احمدي ، آقاي سيد  محسن ميربد

 

 

Foot   and   ankle

فيزيوتراپي ،كاردرماني ،گفتاردرماني ، ارتوپدي فني

ارتوپدي –مغز واعصاب –طب فيزيكي و توابخشي

دكتر محمد تقي كريمي ،دكتر سعيد فرقاني ،آقاي عباسعلي پورمومني

 

 

Motor - control

 

 

دكتر مسعود مظاهري ،خانم ميراحمدي