سمعی بصری

 

مسئول سمعی و بصری

مهدی حاجی قربانی

 

آدرس: اصفهان - خ هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی-طبقه اول

تلفن :۰۳۱۳۷۹۵۰۱۵

فکس دانشکده: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

 

Email: m_hajighorbany@yahoo.com

 

وظایف:

۱ـ شرکت در همایش ها ،مراسم و گردهمایی ها ی علمی و فرهنگی و تهیه تصاویر و فیلم از آنها برای دانشکده علوم توانبخشی

۲ـ ویرایش تصاویر و فیلم جمع آوری شده از مراسم و گردهمایی علمی و فرهنگی دانشکده

۳ـ بایگانی تصاویر و فیلم های جمع آوری شده در مراسم و گردهمایی های علمی و فرهنگی دانشکده

۴ـ همکاری با واحد و روابط عمومی و سایت اینترنتی  در تامین تصاویر اخبار و سایر تصاویر مورد نیاز .

۵ـ تهیه مجموعه ای از فیلم های آموزشی و برنامه های صوتی و کتابهای صوتی آموزشی جهت استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی .

۶ـ تحویل گرفتن و نگهداری از تجهیزات سمعی بصری