دفتر امور پژوهش

 

دكتر زهرا سادات رضائیان

سرپرست معاونت پژوهشي

استادیار، عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه دوم

تلفن: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

پست الکترونیک: zrezaeiany@yahoo.com

  شرح وظایف:

  • - برنامه ريزي و اتخاذ تصميمات مناسب در مورد فعاليتهاي پژوهشي ( بر اساس ضوابط پژوهشي دانشگاه) در شوراي پژوهشي دانشگاه
  • - تدوين برنامه راهبردي پژوهشي دانشكده جهت اجرا و نظارت و ارزيابي مستمر آن و جهت نيل به اهداف برنامه
  • - برگزاري و شركت در جلسات پژوهشي دانشكده ( شوراي كميته هاي پژوهشي و...) به منظور اتخاذ تصميمات لازم در امور مربوط و نظارت مستمر برحسن اجراي مصوبات جلسات مزبور
  • - برنامه ريزي جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي بين بخشي و برون بخشي

 

 

   کارشناس پژوهشی

    نسرین مسائلی

 آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه دوم

تلفن:  ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۲۰- دورنگار: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

پست الکترونیک :rehabresearch1393@gmail.com

 شرح وظایف:

  • - تهیه و تنظیم پیشنو س مکاتبات داخلي
  • - تمهید مقدمات و برگزاری جلسات شورای پژوهشي و انجام امور دبیری آن از قبیل هماهنگي و تعیین زمان تشکیل، دعوت اعضا، تنظیم، به امضا رساندن و ارسال صورت جلسات
  • - تهیه پیشنو یس دستور جلسات، صورتجلسات و مصوبات جلسات عادی ، فوق العاده و شورای پژوهشي و ارائه یک نسخه از آن به رئیس دانشکده

 

فرمهای مصوب معاونت پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی

 

نام فرم

دریافت فرم

فرم پروپوزال

Word, Pdf

فرم اخلاقی شماره ۱(مطالعات مداخله ای)

Word, Pdf

فرم اخلاقی شماره ۲ (مطالعات غیرمداخله ای)

Word, Pdf

فرم تعهد نامه مجری(جهت چاپ مقاله)

Word, Pdf

فرم فرآیند تصویب پروپوزالها

Word, Pdf

فرم تنظیم گزارش نهائی طرحها

Word, Pdf

فرم چک لیست اخلاقی

Word, Pdf

فرم ارزشیابی و کارشناسی پروپوزالها

Word, Pdf

فرم راهنمای نگارش پروپوزال

 

دستور العمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

Word, Pdf

 

Pdf