دفتر امور پژوهش

 

دكتر زهرا سادات رضائیان

سرپرست معاونت پژوهشي

استادیار، عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه دوم

تلفن: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

پست الکترونیک: zrezaeiany@yahoo.com

  شرح وظایف:

  • - برنامه ريزي و اتخاذ تصميمات مناسب در مورد فعاليتهاي پژوهشي ( بر اساس ضوابط پژوهشي دانشگاه) در شوراي پژوهشي دانشگاه
  • - تدوين برنامه راهبردي پژوهشي دانشكده جهت اجرا و نظارت و ارزيابي مستمر آن و جهت نيل به اهداف برنامه
  • - برگزاري و شركت در جلسات پژوهشي دانشكده ( شوراي كميته هاي پژوهشي و...) به منظور اتخاذ تصميمات لازم در امور مربوط و نظارت مستمر برحسن اجراي مصوبات جلسات مزبور
  • - برنامه ريزي جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي بين بخشي و برون بخشي

 

 

   کارشناس پژوهشی

    نسرین مسائلی

 آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه دوم

تلفن:  ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۲۰- دورنگار: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

پست الکترونیک :rehabresearch1393@gmail.com

 شرح وظایف:

  • - تهیه و تنظیم پیشنو س مکاتبات داخلي
  • - تمهید مقدمات و برگزاری جلسات شورای پژوهشي و انجام امور دبیری آن از قبیل هماهنگي و تعیین زمان تشکیل، دعوت اعضا، تنظیم، به امضا رساندن و ارسال صورت جلسات
  • - تهیه پیشنو یس دستور جلسات، صورتجلسات و مصوبات جلسات عادی ، فوق العاده و شورای پژوهشي و ارائه یک نسخه از آن به رئیس دانشکده

 

فرمهای مصوب معاونت پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی

 

نام فرم

 
فرمهای مصوب معاونت پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی

ردیف

نام فرم

برای دریافت فایل

۱

فرم پروپوزال
 

اینجا

۲

فرم اخلاقی شماره ۱(مطالعات مداخله ای)

اینجا

۳

فرم اخلاقی شماره ۲ (مطالعات غیرمداخله ای)

اینجا

۴

فرم چکیده پروپوزال

اینجا

۵

راهنمای نگارش پروپوزال

اینجا

۶

فرم فرایند تصویب پروپوزال

اینجا

۷