معاون مالی- اداری

مهندس طهمورث طهماسبی

معاون مالی- اداری

عضو هیات علمی گروه اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه دوم

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۰    دورنگار: ۳۶۶۸۷۲۷۰- ۰۳۱

Email: tahmasbi@rehab.mui.ac.ir

 

 

مسئول دفتر معاونت مالی اداری

اکبر رحیم خیاطی

مسئول دفتر معاونت مالی - اداری

شرح وظایف:

 ۱-برقراری ارتباط تلفنی جهت ریاست با معاونین و رییس دانشگاه

۲-تنظیم وقت ملاقات جهت متقاضیان با ریاست و معاون اداری مالی

۳-ابلاغ دستورات ریاست به اعضاء هیئت علمی و کارکنان

۴-برقراری نظم و مراقبت ویژه در حوزه ریاست

۵-ایجاد هماهنگی با معاونین و مدیران گروه‌ها جهت جلسات

۶-دریافت احکام اعضاء هیئت علمی و ارسال به آنها

۷-هماهنگی و رزرو سالن‌های دانشکده جهت جلسات گروه‌هاو دفاع پایان نامه‌ها

۸-انجام کلیه کارهای مربوط به جانبازان

۹-اعلام خبرهای دریافتی مربوط به جانبازان و ارسال مدارک جانبازان به اداره بنیاد شهید

 

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه دوم

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۰ - دورنگار: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

Email: khayati46@yahoo.com