دبیرخانه

فلور محمدی

سمت: مسئول دبیرخانه

شرح وظایف :

-        دریافت و ثبت نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العمل های دریافتی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه .

-        تفکیک نامه های پستی (‌داخلی و خارجی ) اسکن ، ثبت و ارجاع به مسئولین

-        ارتباط با دفتر پستی طرف قرارداد و نظارت بر حسن انجام امور پستی

-        نظارت در ارجاع و ارسال سوابق مورد نظر

-         انجام بایگانی نامه ها براساس نوع مکاتبات بمنظور حفظ سوابق

-         مشارکت و پیگیری جهت بروز رسانی سیستم نرم افزاری دبیرخانه

-        پاسخگویی و پیگیری نامه های ارباب رجوع به صورت تلفنی و حضوری

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه دوم، اتاق ۳۴۹

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۹  - دورنگار: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

 

 

رویا حسینی

سمت:متصدی امور دفتری

شرح وظایف:

 - دریافت و ثبت نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل های دریافتی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه

-  تفکیک نامه های پستی (‌داخلی و خارجی ) اسکن، ثبت و ارجاع به مسئولین

 - ارتباط با دفتر پستی طرف قرارداد و نظارت بر حسن انجام امور پستی

-  نظارت در ارجاع و ارسال سوابق مورد نظر

 - انجام بایگانی نامه ها براساس نوع مکاتبات به منظور حفظ سوابق

-  مشارکت و پیگیری جهت بروز رسانی سیستم نرم افزاری دبیرخانه

 

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه دوم، اتاق ۳۴۹

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۹  - دورنگار: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰