کارگزینی

نسرین قلی نیا

مسئول کارگزینی

آدرس: اصفهان - خ هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی-طبقه دوم

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۲- نمابر: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

شرح وظایف :

۱-تهيه احكام پرسنلي
۲-بررسي ارزشيابي كاركنان و اجراي صحيح ارزشيابي
۳-آموزش پرسنل در خصوص شرح وظايف چگونگي ارزشيابي و حقوق قانوني پرسنل
۴-تهيه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماري و گزارشهايي كه از سوي مسئولين مربوطه ميشود
۵-پاسخگويي ، مكاتبات اداري و سوالات مراجعين و مسئولين مربوطه
۶-انجام امور بازنشستگي كاركنان بازنشسته و كاركناني كه به بازنشستگي نائل مي شوند
۷-انجام امر مربوطه به گزينش كاركنان
۸-كنترل ورود و خروج پرسنل
۹-بايگاني اسناد و مدارك مربوط به پرسنل
۱۰-مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و بخشنامه هاي مربطه
۱۱-انجام امورات مربوط به تمديد قرارداد كاركنان پيماني و تكميل فرم هاي تمديد قرارداد
۱۲-تهيه و تنظيم ليست كاركرد ماهانه پرسنل

۱۳-صدور ابلاغهاي داخلي پرسنلصدور تسويه حساب پرسنل

۱۴-ثبت و به روز كردن مرخصي ها و ماموريت هاي ساعتي و روزانه

 

 فریبا ماهی

کارگزین

 

آدرساصفهان - خ هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی-طبقه همکف- واحد کارپردازی

تلفن : ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۲