حسابداری

زهرا قربانی

مسئول حسابداری

شرح وظایف:

۱-پیگیری و نظارت برحسن اجرای کلیه امور حسابداری به صورت روزانه و مستمر

۲-ایجاد تعامل سازنده باسایر روسای سازمان

۳-تامین اعتبار هزینه های سازمان

۴-پیگیری و اقدام مصوباتابلاغی ستاد و بوجه و کمیسیون اعتبار

۵-تهیه لیستها و فیش های حقوقی و تفکیک و ارسال آن به واحدهای مربوطه

۶-تهیه و ارایه گزارشات مورد نیاز مقامات مافوق وانجام سایر امور ارجاعی

 آدرس: اصفهان - خ هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی-طبقه دوم

تلفن : ۰۳۱۳۶۶۹۳۰۸۸ - ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۱ 

فکس: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

 

 

سیما ابراهیمیان

کارشناس حسابداری

شرح وظایف:

۱-ثبت اسناد هزینه ارسالی واحد

۲-کنترل اسنادهزینه انجام شده واحدحسب بودجه مصوب

۳-ثبت هزینه های حقوق پرسنل درسیستم حسابداری

۴-رفع مغایرت ثبت هزینه های واحد با ستاد و بودجه

۵-ضبط اسناد و ضایم حسابداری و نگهداری آنها براساس استانداردهای متداول

۶-تهیه و ارایه گزارشات مورد نیاز مافوق و انجام سایر امور ارجاعی

آدرس: اصفهان - خ هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی-طبقه دوم

تلفن : ۰۳۱۳۶۶۹۳۰۸۸ - ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۱

فکس دانشکده: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

 

 

   

 سید حامد رضوی

مسئول کارپردازی

شرح وظایف:

-اولویت بندی درخواست ها براساس زمان ، فوریت و هماهنگی با انبار

۲-گرفتن اعتبار جهت درخواستهای مربوطه

۳-خرید درخواستها و تحویل به انبار

۴-تنظیم اسناد براساس قوانین مالی دانشگاه

۵-تحویل اسناد به حسابداری

آدرس: اصفهان - خ هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی-طبقه همکف- واحد کارپردازی

تلفن ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۳۷

فکس : ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

 

 

 

حسن شاه نظری

مسئول انبار

 شرح وظایف:

۱ـ آشنایی با اصول مدیریت انبار ـ اصول انبارداری ، انبارگردانی ، تحویل کنترل موجودی

۲ـ شناخت  طبقه بندی ابزار آلات و دستگاههای فنی همراه با نگهداری آنها

۳ـ شناخت روشهای طبقه بندی و کد گزاری و طرح استقرار کالا در انبار

۴ـ آشنایی با نرم افزار نظام نوین مالی جدید انبار

۵ـ وارد نمودن اجناس به سیستم و ثبت نمودن فاکتورهای خرید

۶ـ وارد کردن حواله انبار ها و به روز بودن حواله ها

آدرس: اصفهان - خ هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی-طبقه همکف- واحد انبار

تلفن ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۴۱

فکس دانشکده: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

 

 

علی کریمیان 

سمت: جمعدار اموال

شرح وظایف:

  • ۱- الصاق شماره به اموال خریداری شده و اخذ امضاء از تحویل گیرندگان اموال و در نهایت اخذ امضاء‌های لازم از مقام‌های مجاز
  • ۲- ثبت مشخصات اموال در سیستم  نظام نوین مالیبا توجه به طبقه اموال
  •  ۳- ثبت تغییرات و جابجایی اموال بین واحدها و قسمتها براساس (فرم تکمیل شده نقل و انتقالات داخلی اموال بین واحدها و قسمتها پس از اخذ امضاهای مجاز) و تنظیم فرم شماره ۱۶اموالی با توجه به تغییرات اعمال شده، و الصاق در قسمت مربوطه
  • ۴- تهیه و تنظیم لیست امول اسقاطی در پایان هر سال (با توجه به اعلام لیست اقلام اسقاطی و مستعمل توسط واحد‌ها به امین اموال) و انجام مکاتبات لازم جهت تشخیص اموال اسقاط، به منظور تنظیم صورتجلسه و حذف اقلام مورد اشاره از دفاتر اموال.

 آدرس: اصفهان - خ هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی-طبقه همکف

تلفن ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۵

فکس دانشکده: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰