امور عمومی

مهندس رسول ولیخانی

مدیر داخلی

 

شرح وظائف:

۱ـ نظارت بر امور عمومی دانشکده اعم از نظارت بر پرسنل خدماتی ، تاسیسات انبار ، اموال ، کارپردازی

۲ـ تنظیم قراردادهای دانشکده

۳ـ رسیدگی به شکایات کارکنان ، تنظیم و ارجاع به معاون مالی اداری

۴ـ نظارت بر اماکن اجاره داده شده شامل قسمتهای مختلف در بیمارستانها و محوطه داخلی دانشکده

۵ـ هماهنگی با معاون مالی اداری دانشکده در جهت کمیته پیشنهادات دانشکده

۶ـ هماهنگی با معاونین دانشکده در جهت برگزاری کلیه مراسم

۷ـ هماهنگی با دفتر مهندسی ـ ستاد ، ساختمان ۴،۳،۲،۱ در جهت کارهای واگذار شده

۸ـ نظارت بر واحدهای بیمارستانی جهت نظافت و امور مربوطه

 

آدرس: اصفهان - خ هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی-طبقه دوم - واحد انفورماتیک

تلفن : ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۴- نمابر: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

E mail: valikhani@rehab.mui.ac.ir