روابط عمومی

مژگان نادری

مسئول روابط عمومی دانشکده علوم توانبخشی

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه دوم، اتاق ۳۰۲

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۸ - دورنگار: ۰۳۱۳۶۶۹۱۶۶۳

وظایف:

۱-ارتباط با سازمانها و نهادهاي مرتبط با دانشکده علوم توانبخشی

۲-همكاري و ارتباط با سایت‌های خبری، رسانه هاي گروهي و مطبوعات با هماهنگي روابط عمومي دانشگاه

۳-برگزاري مراسمات مختلف دانشکده علوم توانبخشی

۴-انعكاس خبري فعاليت گروههاي آموزشي دانشکده علوم توانبخشی

۵- تدوین خبر و گزارش دانشکده علوم توانبخشی

۶- بروز رسانی وب سایت دانشکده علوم توانبخشی