نشریه علمی فرهنگی طنین

 

صاحب امتیاز: میمنه جعفری (عضو هیات علمی گروه شنوایی شناسی)

 

مدیر مسئول: فرنوش فرجادی راد (دانشجوی شنوایی شناسی)

 

سردبیر: فاطمه حیدریان (دانشجوی شنوایی شناسی)

 

این نشریه علمی فرهنگی با هدف ارتقای اطلاعات و آگاهی در حیطه شنوایی شناسی انتشار می یابد. در این نشریه مقالات مختلفی با موضوعات تشخیص، توانبخشی و... با تاکید بر شنوایی شناسیبه همت دانشجویان رشته شنوایی به چاپ می رسد. به این دلیل که این نشریه به تازگی مجوز انتشار دریافت کرده است، به زودی اولین شماره این نشریه به چاپ خواهد رسید.

 

از تمامی دانشجویان شنوایی شناسی علاقه مند به همکاری در این زمینه دعوت به همکاری می شود.