نشریه علمی فرهنگی ققنوس

 

صاحب امتیاز: حمیدرضا آزادی (عضو هیات علمی گروه کاردرمانی)

 

مدیر مسئول و سردبیر: میثم روستایی (دانشجوی کاردرمانی)

 

این نشریه علمی فرهنگی با هدف ارتقای اطلاعات و آگاهی در حیطه کاردرمانی انتشار می یابد. در این نشریه مقالات مختلفی با موضوعات توانبخشی با تاکید بر کاردرمانی به چاپ می رسد.

 

از تمامی دانشجویان کاردرمانی علاقه مند به همکاری در این زمینه دعوت به همکاری می شود.

 

آرشیو مجله:

 

-         سال سوم، شماره چهارم، بهار ۹۳

-         سال سوم، شماره سوم

-         سال سوم، شماره دوم

-         سال سوم، شماره اول

-         سال دوم، شماره چهارم

-         سال دوم، شماره سوم

-         سال دوم، شماره دوم

-         سال دوم، شماره اول

-         سال اول، شماره چهارم

-         سال اول، شماره سوم

-         سال اول، شماره دوم

-         سال اول، شماره اول