نشریه علمی فرهنگی آوا

 

صاحب امتیاز:

 

مدیر مسئول و سردبیر: صبا صادقی (دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی)

 

این نشریه علمی فرهنگی با هدف ارتقای اطلاعات و آگاهی در حیطه گفتاردرمانی انتشار می یابد. در این نشریه مقالات مختلفی با موضوعات توانبخشی با تاکید بر گفتار درمانی به چاپ می رسد.

از تمامی دانشجویان گفتاردرمانی علاقه مند به همکاری در این زمینه دعوت به همکاری می شود.