نشریات دانشجویی

 

از آنجا که عصر، عصر ارتباط و تکنولوژی است ارتقاء سطح آگاهی دانشجويان در زمينههای علمی، فرهنگی، اجتماعی،سياسی و...  ضروری به نظر میرسد. يکی از راههای انتقال اين اطلاعات انتشار نشريات دانشجويی است.

در دانشکده علوم توانبخشی نیز، با همت دانشجویان فعال این دانشکده با هدف ارایه مطالب علمی، معرفی رشته های توانبخشی و...، نشریه های علمی فرهنگی مختلفی تهیه و چاپ می شوند.

نشریه های علمی فرهنگی آوا (گروه گفتاردرمانی) و ققنوس (گروه کاردرمانی) چندین سال متوالی است که با تلاش دانشجویان و همکاری اساتید دانشکده به طور مرتب تهیه و چاپ می گردد. به تازگی نشریه علمی فرهنگی طنین (گروه شنوایی شناسی) نیز به نشریات دانشجویی دانشکده اضافه شده است.