کانونهای دانشجویی

 

ساماندهی و نهادينه كردن فعاليت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، پيش شرط "توسعه فرهنگی" و از لوازم و مقدمات ضروری آن است. اهتمام به شكل‌گيری و تقويت "كانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی" در دانشگاه ها، از عمده‌ترين راهكارهايی است كه به اين مهم، جامه عمل می پوشاند.

كانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی به عنوان يكی از شاخص‌ترين نمادهایمشاركت دانشجويی، در تحقق امر "توسعه فرهنگی" دارای نقش بزرگ و غير قابل انكار بوده و بستر مناسبی براي به فعليت درآمدن خلاقيت‌ها، ظهور و بروز استعدادها و بالندگی فرهنگی فراهم می نمايد و از همين رو همواره مركز توجه قشر فرهيخته دانشجو می باشند.

در این راستا در دانشکده علوم توانبخشی، دو کانون علمی فرهنگی ققنوس و کانون فرهنگی هنری منشور به فعالیت می پردازند.