معاون دانشجویی فرهنگی

بیژن شفیعی

معاون دانشجویی فرهنگی

عضو هیات علمی گروه گفتار درمانی

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه دوم،

تلفن تماس:  - ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۳۵  نمابر : ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰
shafiei_al@yahoo.com