اعضاء شورای آموزشی

 

دكتر سعيد فرقاني

(معاون آموزشي دانشكده و مدیر گروه ارتوپدی فنی)

 

 

 مهندس عليرضا طاهري

(قائم مقام معاون آموزشی)

 

 

مجتبی حشمتی پور

(مدير گروه فيزيوتراپي)

 

 

حمید آزادی

(مدير گروه كاردرماني)

 

 

دکتر فاطمه درخشنده

(مدیر گروه گفتاردرمانی)

 


دکتر حسین طالبی

(مدیر گروه شنوایی شناسی)

 

فهیمه سادات جعفریان

(مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده)