اعضاء شورای آموزشی

 

دكتر سعيد فرقاني

(معاون آموزشي دانشكده)

 

 

 مهندس عليرضا طاهري

(قائم مقام معاون آموزشی)

 

 

مجتبی حشمتی پور

(مدير گروه فيزيوتراپي)

 

 

حمید آزادی

(مدير گروه كاردرماني)

 

 

دکتر فاطمه درخشنده

(مدیر گروه گفتاردرمانی)

 


دکتر حسین طالبی

(مدیر گروه شنوایی شناسی)