برنامه ریزی آموزشی

- طراحی لاگ بوکهای رشته های مختلف توانبخشی

- برگزاری کلاسهای توجیهی جهت اساتید و مربیان کارآموزی

-برگزاری کلاسهای توجیهی جهت کارآموزان هر رشته به صورت تخصصی برای توجیه استفاده از لاگ بوکها و نحوه تکمیل آنها

- به کارگیری لاگ بوکها در تمامی مراکز توسط کارآموزان

- رفع نقایص موجود و بهینه سازی آنها

لاگ بوک کلیه رشته ها از طریق مسیر زیر قابل دسترسی است:

صفحه مربوط به گروه آموزشی ------› اطلاعات آموزشی -------›   ابتدای صفحه نیمرخ تحصیلی هفت و هشت