مدیر دفتر توسعه مطالعات

 

 

آیین نامه شرح وظایف

 

 

با توجه به دستورالعمل مورخ ۱۳/۱۲/۸۲ به شماره ۲۴۶۲۸ معاون محترم آموزشی و امور دانشگاهی وزارتخانه ، از مجموعه اهداف راهبردی دانشگاه در سال ۱۳۸۱، ایجاد هسته های توسعه آموزش در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه با اهداف ذیل بود:

- تمرکز زدایی در تصمیم سازیهای آموزشی

- زمینه سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه آموزش

- افزایش روایی ارزشیابی های آموزشی

- برخورداری مدیریت دانشکده از مجموعه سازمان یافته ای از افراد مجرب که به عنوان مشاورین آموزشی ، به تصمیم گیری های مناسب تر کمک کنند

- پیشگیری از موازی کاری ها در دانشکده ها و استفاده بهینه از وقت اعضای هیات علمی علاقمند به توسعه و بهبود کیفیت آموزش

- برنامه ریزی آموزش آموزش دهندگان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

وظایف و زمینه فعالیت دفتر توسعه آموزش :

- طراحی و نظارت بر ارزشیابی های آموزشی در دانشکده  و در صورت لزوم ، انعکاس پیشنهادات اجرایی و اصلاحی به EDC برای بررسی و تایید نهایی آن در شورای آموزشی پژوهش دانشکده  یا شورای  آموزشی دانشگاه

- حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی ، شیوه های تدریس و ... )

- بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینه مهارتهای تدریس و تحقیق و کمک به EDC در طراحی و اجرای دوره های آموزشی برای پاسخ به این نیازها

- مشارکت در طراحی و ساماندهی برنامه های آموزش مداوم که توسط دانشکده برگزار می شود.

- کمک به EDC برای بهبود برنامه های هدایت استعداد های درخشان دانشگاه

- کمک به اعضای هیات علمی جهت انجام ترفیع پایه سالانه و ارتقا