استعدادهای درخشان

 

 

 

 پيرو مصوبه ۵۰۲ مورخ ۲۲/۵/۸۱ شورايعالي انقلاب فرهنگي مبني بر تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پايه هاي اوليه تشكيل شوراي مذكور در وزارت متبوع پي ريزي شد و واحد استعدادهاي درخشان در همين تاريخ فعاليت خود را آغاز كرد.

 شرح وظايف

۱- تشكيل جلسات كميته كارشناسي جهت تدوين پيش نويس آئين نامه ها

۲- برنامه ريزي و برگزاري جلسات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و پيگيري مصوبات

۳- ابلاغ آئين نامه هاي مصوب به مراجع ذيربط

۴-  بودجه بندي و تخصيص اعتبارات به دانشگاهها براي برنامه " پرورش و حفظ استعدادهاي درخشان و نخبگان علمي در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور " براساس شاخص هاي عملكرد

۵- دريافت گزارشات عملكرد دانشگاهها

۶- بازديد از دفاتر استعدادهاي درخشان و نظارت و ارزيابي برنامه هاي اجرا شده براي استعدادهاي درخشان در دانشگاهها

۷- معرفي دانشجويان واجد شرايط استفاده از آئين نامه هاي مربوط به استعدادهاي درخشان به مراجع ذيربط

 

 

آيين نامه ويژه استعدادهاي درخشان

 

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان