مراکز آموزشی درمانی

مراکز آموزشی - درمانی دانشکده علوم توانبخشی

 

كلينيكهاي گفتاردرماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اصفهان

تلفن

 

آدرس

 

ساعات

فعاليت

 

روزهای

فعاليت

 

کلينيک گفتار

درمانی

 

۳٧٩٢٢٠٢١

 

 

 

 

 

 

۳۳۳۷۷۸۸۰

بلوارصفه-بالاتر

از بيمارستان الزهرا (درب جنوب غربی دانشگاه، علوم پزشکی اصفهان دانشکده

توانبخشی(

 

خیابان خرم- مرکز جامع توانبخشی و پزشکی حضرت صدیقه طاهره(س)

۸-۱۳

 

 

 

 

 

 

 

صبح‌ها ۸ الی ۱۳

بعداز ظهرها ۱۴ الی۱۶

شنبه تا

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

همه روزه به جز روزهای تعطیل

کلينيک گفتاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی(مجهز به

آزمايشگاه گفتار و زبان)

 

 

 

 

کلینیک گفتار درمانی

مجهز به آزمایشگاه گفتار و زبان

۳۶۶٨۵۵۵۵

داخلی١۶٢۴

 

بلوارصفه-بيمارستان

الزهرا-طبقه زيرزمين

 

۸-۱۳

شنبه تا

چهارشنبه

بيمارستان الزهرا

 

۳٢٢۴١۵١۶

 

خيابان استانداری-جنب بلوار

شهيد دستغيب

۸-۱۳

شنبه تا

چهارشنبه

بيمارستان حضرت نور

وعلی اصغر(ع)

 

۳٢٣٣٠٠٩١

 

خيابان کاشانی مقابل

بهزيستی

 

۸-۱۳

شنبه تا

چهارشنبه

بيمارستان کاشانی

۳۴۴۵۵٠۵١

 

ميدان شهدا-خيابان ابن سينا

 

۸-۱۳

شنبه تا

چهارشنبه

بيمارستان امين

 

۳٢٢٧۵٣۶۴

 

ميدان احمدآباد-خيابان

بزرگمهر

 

۸-۱۳

شنبه تا

چهارشنبه

درمانگاه نواب صفوی

 

۳۵۵۱۲۲۶۶

اتوبان شهيد چمران،چهارراه عاشق اصفهاني،زينبيه شمالي،جنب حرم بي بي زينب

۸-۱۳

شنبه تا

چهارشنبه

مرکز جامع رشد و تکامل کودکان(مجهزبه آزمایشگاه تخصصی اختلالات زبان در کودکان)

۳۶۶۱۲۲۴۰

خیابان مصلی

۸-۱۳

شنبه تا

چهارشنبه

مرکز بهزیستی حضرت ابوالفضل(ع)

۳۲۶۵۵۵۳۰

چهارراه نقاشی-ابتدای خ شریف واقفی

۸-۱۳

شنبه تا

چهارشنبه

کلینیک مشاوره آموزش و پرورش

 

 

 

لیست کلینیکهای فیزیوتراپی وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اصفهان

تلفن

آدرس

ساعت فعاليت

روزهای فعاليت

کلينيکهای  فيزيوتراپي

۳۳۳۷۷۸۸۰

 

 

 

۳۶۶۱۹۴۳۱

خ خرم- مرکز جامع توانبخشی و پزشکی حضرت صدیقه طاهره(س)

 

 

خ امام خميني- خ لولهمركز بهزيستي

صبح ها - ۸ الی ۱۴

 

 

 

۱۳-۸

همه روزه به جز روزهای تعطیل

 

 

 

دوشنبه

کلینیک فیزیوتراپی با تجهیزات کامل

 

 

مركز توانبخشي حضرت ابوالفضل(ع)

۳۶۲۴۵۰۰۴

خ صفه

۱۳-۸

روزهاي زوج

بيمارستان الزهرا

كلينيك فيزيوتراپي-ارتوپدی

كلينيك فيزيوتراپي-نورولوژی

۳۲۳۳۰۰۹۱

خ آيت ا... بهشتي- خ كاشاني

۱۳-۸

روزهاي زوج

بيمارستان كاشاني

۳۶۲۴۵۰۰۴

خ صفه

۱۳-۸

روزهاي زوج

بیمارستان الزهرا كلينيك فيزيوتراپي-ارتوپدی

ICU و باليني

نورولوژی

۳۴۴۵۵۰۵۱

خ ابن سينا- بيمارستان امين

۱۳-۸

روزهاي زوج

بیمارستان امین

۳۷۹۲۲۰۲۱

خ صفه- بعد از بيمارستان الزهرا

۱۳-۸

روزهاي زوج

دانشکده

۳۳۳۵۹۰۹۰

خ خرم- بيمارستان صديقه طاهره

۱۳-۸

روزهاي زوج

قلب و عروق- سوختگی

 

 

كلينيكهاي شنوایی شناسی وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اصفهان

کلينيکشنوایی شناسی

روز فعاليت

ساعت فعالیت

 

آدرس

کلینیک شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی(مجهزبه ارزیابی کامل شنوایی وتوانبخشی)

شنبه تا

چهارشنبه

 

۱۳-۸

 

بلوارصفه-بالاتراز بيمارستان الزهرا(درب جنوب غربی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده توانبخشی

بیمارستان کاشانی

شنبه تا

 

پنجشنبه

۱۳- ۸

خيابان کاشانی مقابل بهزيستی

 

مرکز جامع رشد و تکامل کودکان

شنبه تا

 

پنجشنبه

۱۳-۸

اتوبان شهيد چمران،چهارراه عاشق اصفهاني ، زينبيه شمالي،جنب حرم بي بي زينب

 

بیمارستان الزهرا

شنبه تا

پنجشنبه

۱۳-۸

بلوار صفه – بیمارستان الزهرا طبقه همکف

 

 

 

كلينيكهاي ارتوپدی فنی وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اصفهان

تلفن

آدرس

ساعات

فعاليت

روزهای

فعاليت

کلينيک ارتوپدی فنی

۳۷۹۲۲۰۲۱

 

 

 

 

۳۳۳۷۷۸۸۰

 

خ صفه- بعد از بيمارستان الزهرا

 

 

خیابان خرم - مرکز جامع توانبخشی و پزشکی حضرت صدیقه طاهره(س)

 

۸-۱۳

 

 

 

۸ الی ۱۳

 

 

 

 

همه روزه

 

 

همه روزه

 

 

 

 

 

کلينيک دانشکده

 

 

کلینیک ارتوپدی فنی

 

 

 

 

۳۶۲۴۵۰۰۴

بلوارصفه-بيمارستان

الزهرا-طبقه زيرزمين

 

۸-۱۳

همه روزه

بيمارستان الزهرا

 

۳۲۳۳۰۰۹۱

 

خ آيت ا... بهشتي- خ كاشاني

۸-۱۳

همه روزه

بيمارستان کاشانی

 

۳۴۴۵۵۰۵۱

 

خ ابن سينا- بيمارستان امين

 

۸-۱۳

همه روزه

بيمارستان امین

 

خ شهید مدرس

۸-۱۳

همه روزه

شهید خرازی

 

 

كلينيكهاي کاردرمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اصفهان

تلفن

 

 

 

 

۳۳۳۷۷۸۸۰

آدرس

 

 

 

خیابان خرم- مرکز جامع توانبخشی و پزشکی حضرت صدیقه طاهره (س)

ساعات

فعاليت

 

 

 

۸ الی ۱۳

روزهای

فعاليت

 

 

 

همه روزه

کلينيک ارتوپدی فنی

 

 

 

کلینیک کاردرمانی با تجهیزات کامل

۳۷۹۲۲۰۲۱

 

خ صفه- بعد از بيمارستان الزهرا

۸-۱۳

همه روزه

 

کلينيک دانشکده

 

 

۳۶۲۴۵۰۰۴

بلوارصفه-بيمارستان

الزهرا-طبقه زيرزمين

 

۸-۱۳

همه روزه

بيمارستان الزهرا

 

۳۲۳۳۰۰۹۱

 

خ آيت ا... بهشتي- خ كاشاني

۸-۱۳

همه روزه

بيمارستان کاشانی

 

۳۵۵۱۲۲۶۶

 

اتوبان شهيد چمران، زينبيه شمالي،جنب حرم بي بي زينب

 

۸-۱۳

همه روزه

مرکز جامع رشد و تکامل کودکان