سرفصل ها

 

تعداد کل واحدهای درسی دوره ۱۳۰ واحد است، شامل:

دروس عمومی: ۲۲ واحد

دروس پایه: ۴۱ واحد

دروس اختصاصی: ۴۳ واحد

کارآموزی در عرصه: ۲۴ واحد

 

 "برای دریافت سرفصل کامل هریک از دروس رشته فیزیوتراپی اینجا را کلیک نمایید."

 

 

 

جداول دروس پایه، تخصصی و کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی پیوسته فیزیوتراپی

 

جدول دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعات دروس

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

۰۱

فیزیک برای فیزیوتراپی

۳

۳۴

۳۴

۶۸

 

۰۲

فیزیولوژی عمومی

۲

۱۷

۳۴

۵۱

 

۰۳

فیزیولوژی عصب و عضله

۳

۵۱

 

۵۱

 

۰۴

تشریح سر، گردن و تنه

۳

۳۴

۳۴

۶۸

 

۰۵

تشریح اندام فوقانی

۲

۱۷

۳۴

۵۱

 

۰۶

تشریح اندام تحتانی

۲

۱۷

۳۴

۵۱

 

۰۷

تشریح اعصاب

۲

۳۴

 

۳۴

۰۴ و ۰۵ و ۰۶

۰۸

تشریح سطحی بدن

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۰۴ و ۰۵ و ۰۶

۰۹

بافت شناسی

۲

۱۷

۳۴

۵۱

 

۱۰

آسیب شناسی

۲

۳۴

 

۳۴

 

۱۱

روانشناسی عمومی و بیماران

۲

۳۴

 

۳۴

 

۱۲

روانپزشکی

۲

۳۴

 

۳۴

۱۱

۱۳

ژنتیک

۱

۱۷

 

۱۷

 

۱۴

بیماری های مغز و اعصاب

۲

۳۴

 

۳۴

۰۳ و ۰۷

۱۵

بیماری های قلبی، عروقی و تنفسی

۲

۳۴

 

۳۴

۰۲

۱۶

بیماری های روماتیسمی و پوستی

۲

۳۴

 

۳۴

 

۱۷

جراحی عمومی

۲

۳۴

 

۳۴

 

۱۸

ارتوپدی

۲

۳۴

 

۳۴

۰۴ و ۰۵ و ۰۶

۱۹

رادیولوژی

۲

۳۴

 

۳۴

۰۴ و ۰۵ و ۰۶

۲۰

کمک های اولیه

۱

 

۳۴

۳۴

 

جمع

۴۱

 

 

 

 

 

 

جداول دروس اختصاصی دوره کارشناسی پیوسته فیزیوتراپی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعات دروس

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

۲۱

زبان تخصصی

۲

۳۴

 

۳۴

زبان انگلیسی عمومی

۲۲

اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

۱

۱۷

 

۱۷

 

۲۳

فیزیوتراپی در بیماری های مغز و اعصاب

۲

۳۴

 

۳۴

۱۴

۲۴

فیزیوتراپی در بیماری های قلبی، عروقی و تنفسی

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۱۵

۲۵

فیزیوتراپی در بیماری های روماتیسمی و پوستی

۲

۳۴

 

۳۴

۱۶

۲۶

فیزیوتراپی در بیماری های جراحی

۲

۳۴

 

۳۴

۱۷

۲۷

فیزیوتراپی در بیماری های ارتوپدی ۱

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۱۸

۲۸

فیزیوتراپی در بیماری های ارتوپدی ۲

۲

۳۴

 

۳۴

۲۷

۲۹

کینزیولوژی و بیومکانیک (کلیات اندام فوقانی)

۲

۳۴

 

۳۴

۰۵

۳۰

کینزیولوژی و بیومکانیک (اندام تحتانی)

۲

۳۴

 

۳۴

۰۶

۳۱

کینزیولوژی و بیومکانیک (ستون مهره ای)

۲

۳۴

 

۳۴

۰۴

۳۲

تمرین درمانی (اصول تمرین درمانی)

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۰۵ و ۰۶ و ۲۹

۳۳

تمرین درمانی (روش های اختصاصی تمرین درمانی (RNF))

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۳۲

۳۴

تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۱۴ و ۳۳

۳۵

تمرین درمانی در بیماران فلج مغزی

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۱۴ و ۳۳

۳۶

الکتروتراپی (عوامل حرارتی)

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۰۱

۳۷

الکتروتراپی (تحریک کننده های الکتریکی)

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۰۱ و ۰۳

۳۸

وسایل کمکی و اندام های مصنوعی

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۱۸ و ۳۲

۳۹

ارزشیابی دستگاه عضلانی - اسکلتی

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۰۴ و ۰۵ و ۰۶

۴۰

ماساژ و موبیلیزاسیون اندام ها

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۰۴ و ۰۵ و ۰۶

۴۱

فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد (EBP)

۱

۱۷

 

۱۷

 

جمع

۴۳

 

 

 

 

 

جداول دروس کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی پیوسته فیزیوتراپی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعات

پیشنیاز

۴۲

کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی

۲

۱۰۲

-

۴۳

کارآموزی در عرصه بیماری های قلبی، عروقی و تنفسی

۲

۱۰۲

۴۲

۴۴

کارآموزی در عرصه بیماری های روماتیسمی و پوستی

۲

۱۰۲

۴۲

۴۵

کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

۲

۱۰۲

۴۲

۴۶

کارآموزی در عرصه بیماری های ارتوپدی ۱

۲

۱۰۲

۴۲

۴۷

کارآموزی در عرصه بیماری های ارتوپدی ۲

۲

۱۰۲

۴۲

۴۸

کارآموزی در عرصه بیماران سرپایی

۲

۱۰۲

۴۲

۴۹

کارآموزی در عرصه بیماری های کودکان

۲

۱۰۲

۴۲

۵۰

کارآموزی در عرصه بیماری های مغز و اعصاب ۱

۲

۱۰۲

۴۲

۵۱

کارآموزی در عرصه بیماری های مغز و اعصاب ۲

۲

۱۰۲

۴۲

۵۲

کارآموزی در عرصه مستقل ۱

۲

۱۰۲

۴۲

۵۳

کارآموزی در عرصه مستقل ۲

۲

۱۰۲

۴۲

جمع

۲۴

۱۲۲۴