نیم سال هفتم و هشتم

 لاگ بوک مربوط به دانشجویان گروه فیزیوتراپی

 

نیمسال هفتم

ردیف

عنوان درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

۱

کارآموزی درعرصه بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

(سرفصل) (طرح دوره)

کارآموزی درمشاهده بالینی

۷۱۱۳۲۶

۲

۲

کارآموزی دربیماران مغزواعصاب۱

(سرفصل

کارآموزی درمشاهده بالینی

۷۱۱۳۸۵

۲

۳

کارآموزی دربیماران مغزواعصاب۲

(سرفصل)

کارآموزی درمشاهده بالینی

۷۱۱۳۸۷

۲

۴

تمرین درمانی درفلج مغزی/نظری

(سرفصل)

PNF/بیماریهای مغزواعصاب

۷۱۱۳۷۸

۱

۵

تمرین درمانی درفلج مغزی/عملی

(سرفصل)

PNF/بیماریهای مغزواعصاب

۷۱۱۳۷۹

۱

۶

فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد

 (سرفصل)

 

 

۷۱۱۳۸۱

۱

۷

ارتز وپروتز/نظری (سرفصل)

ارتوپدی/ اصول تمرین درمانی

۷۱۳۳۰۲

۱

۸

ارتز وپروتز/ عملی (سرفصل)

ارتوپدی/ اصول تمرین درمانی

۷۱۳۳۵۹

۱

جمع واحد ۱۱

 

 

نیمسال هشتم

ردیف

عنوان درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

۱

کارآموزی در عرصه بیماریهای روماتیسمی

(سرفصل)

(طرح دوره)

 

کارآموزی درمشاهده بالینی

۷۱۱۳۲۸

۲

۲

کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان

 (سرفصل)

(طرح دوره)

کارآموزی درمشاهده بالینی

۷۱۱۳۸۳

۲

۳

کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی

(سرفصل)

(طرح دوره)

کارآموزی درمشاهده بالینی

۷۱۱۳۳۰

۲

۴

کارآموزی در عرصه مستقل ۱

(سرفصل

 

کارآموزی درمشاهده بالینی

 

 

۷۱۱۳۸۹

۱

۵

کارآموزی در عرصه مستقل ۲

(سرفصل)

کارآموزی درمشاهده بالینی

 

۷۱۱۳۹۱

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

جمع واحد ۱۰