نیم سال پنجم و ششم

 

نیمسال پنجم

ردیف

عنوان درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

۱

بیماریهای قلب و عروق و تنفس (سرفصل)

فیزیولوژی عمومی

۱۳۰۳۰۳

۲

۲

فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی (سرفصل) (طرح دوره)

بیماریهای روماتیسمی و پوستی

 

۲

۳

جراحی عمومی

سرفصل

 

 

۱۱۵۳۰۱

۲

۴

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی۱ (عملی و نظری)

(سرفصل) (طرح دوره)

ارتوپدی

۷۱۱۳۲۳

۲

۵

فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب (سرفصل)

(طرح دوره)

بیماریهای مغز واعصاب

۷۱۱۳۱۱

۲

۶

تمرین درمانی در فلج نیمه بدن/نظری

(سرفصل) ( طرح دوره)

PNF/بیماریهای مغزواعصاب

۷۱۱۳۰۴

۱

۷

تمرین درمانی در فلج نیمه بدن/عملی

(سرفصل) ( طرح دوره)

PNF/بیماریهای مغزواعصاب

۷۱۱۳۰۶

۱

۸

ماساژواصول درمانهای دستی (سرفصل)(طرح دوره)

تشریح فوقانی/تحتانی/سروگردن وتنه

۷۱۱۳۵۱

۱

۹

ماساژ و اصول درمانهای دستی (سرفصل) (طرح دوره)

تشریح فوقانی/تحتانی/سروگردن وتنه

۷۱۱۳۵۳

۱

۱۰

معارف۲ (یکی ازدوگرایش)

 

 

۲

۱۱

رادیولوژی (سرفصل)

تشریح فوقانی/تحتانی/سروگردن وتنه

۱۲۵۳۰۳

۲

۱۲

کارآموزی در مشاهده بالینی

(سرفصل) (طرح دوره)

 

 

 

۲

جمع واحد ۲۰

 

نیمسال ششم

ردیف

عنوان درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

۱

فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی و عروقی و تنفسی (سرفصل) (طرح دوره)

بیماریهای قلب وعروق وتنفس

۷۱۱۳۱۹

۱

۲

فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی وعروقی و تنفسی (سرفصل)

بیماریهای قلب وعروق وتنفس

۷۱۱۳۲۱

۱

۳

فیزیوتراپی در جراحی (سرفصل)

(طرح دوره)

جراحی عمومی

۷۱۱۳۰۹

۲

۴

فیزیوتراپی در ارتوپدی۲ (سرفصل) (طرح دوره)

فیزیوتراپی در ارتوپدی۱

۷۱۱۳۲۵

۲

۵

جمعیت شناسی

 

۴۱۱۰۰۱

۱

۶

ریشه‌های انقلاب (قانون اساسی یا انقلاب)

 

 

۲

۷

کارآموزی در بیماران سرپایی

سرفصل 

 

 

۷۱۱۳۲۰

۲

۸

کارآموزی در بیماریهای ارتوپدی ۱

 سرفصل

 

 

۷۱۱۳۲۲

۲

۹

کارآموزی دربیماران ارتوپدی۲ (سرفصل)

کارآموزی درمشاهده بالینی

۷۱۱۳۲۴

۲

جمع واحد ۱۶