نیم سال سوم و چهارم

 

نیمسال سوم

ردیف

عنوان درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

۱

کینزیولوژی اندام فوقانی (۲) (سرفصل) (طرح دوره)

تشریح اندام فوقانی

۷۱۱۳۰۳

۲

۲

آناتومی سطحی نظری

تشریح فوقانی/تحتانی/سروگردن وتنه(سرفصل)

۱۲۳۳۱۱

۱

۳

آناتومی سطحی عملی

تشریح فوقانی/تحتانی/سروگردن وتنه(سرفصل)

۱۲۳۳۱۳

۱

۴

آناتومی اندام تحتانی نظری

ندارد

۱۲۳۳۲۷

۱

۵

آناتومی اندام تحتانی عملی

ندارد

۱۲۳۳۲۹

۱

۶

الکتروتراپی۱/عوامل حرارتی نظری (سرفصل) (طرح دوره)

فیزیک برای فیزیوتراپی

۷۱۱۳۳۹

۱

۷

الکتروتراپی۱/عوامل حرارتی عملی (سرفصل) (طرح دوره)

فیزیک برای فیزیوتراپی

۷۱۱۳۴۱

۱

۸

آناتومی اعصاب

تشریح فوقانی/تحتانی/سروگردن وتنه(سرفصل)

۱۲۳۳۴۹

۲

۹

زبان ویژه

(طرح دوره

 

 

۷۱۱۳۱۷

۱

۱۰

اصول تمرین درمانی۱/نظری (سرفصل) (طرح دوره)

تشریح اندام فوقانی/تحتانی/کنزیولوژی فوقانی

۷۱۱۳۲۷

۲

۱۱

تمرین درمانی۱/عملی (سرفصل) (طرح دوره)

تشریح اندام فوقانی/تحتانی/کنزیولوژی فوقانی

۷۱۱۳۲۹

۱

۱۲

متون(تفسیرقرآن یا نهج البلاغه)

 

 

۲

۱۳

تربیت بدنی۲

 

۶۱۶۳۳۷

۱

۱۴

روانپزشکی (سرفصل)

روانشناسی عمومی وبیماران

۱۱۸۳۰۵

۲

جمع واحد ۱۹

 

نیمسال چهارم

ردیف

عنوان درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

۱

کنزیولوژی اندام تحتانی (۳) (سرفصل) (طرح دوره)

تشریح اندام تحتانی

۷۱۱۳۰۵

۲

۲

الکتروتراپی۲/تحریکات الکنریکی/نظری (سرفصل)

فیزیک برای فیزیوتراپی/ فیزیولوژی عصب وعضله

۷۱۱۳۴۳

۲

۳

الکتروتراپی ۲/تحریکات الکتریکی/عملی (سرفصل)

فیزیک برای فیزیوتراپی/فیزیولوژی عصب وعضله

۷۱۱۳۴۵

۱

۴

ارتوپدی (سرفصل)

تشریح فوقانی/تحتانی/سروگردن وتنه

۱۱۲۳۰۲

۲

۵

بیماریهای مغز و اعصاب (سرفصل)

تشریح اعصاب/فیزیولوژی عصب وعضله

۱۱۳۳۰۱

۲

۶

فارماکولوژی

(سرفصل)

۳۱۶۳۰۳

۲

۷

تمرین درمانی۲(PNF)نظری (سرفصل)

(طرح دوره برادران)

(طرح دوره خواهران) (طرح درس خواهران)

اصول تمرین درمانی

۷۱۱۳۳۱

۱

۸

تمرین درمانی۲(PNF)عملی (سرفصل)

(طرح دوره برادران)

(طرح دوره خواهران)

اصول تمرین درمانی

۷۱۱۳۳۳

۱

۹

ارزشیابی واندازه‌گیری قدرت عضلات

(سرفصل) (طرح دوره)

تشریح فوقانی/تحتانی/سروگردن وتنه

۷۱۱۳۴۷

۲

۱۰

ارزشیابی واندازه‌گیری قدرت عضلات

(سرفصل) (طرح دوره)

تشریح فوقانی/تحتانی/سروگردن وتنه

۷۱۱۳۴۹

۱

۱۱

اخلاق (آیین زندگی یا عرفان عملی)

 

 

۲

۱۲

بیماریهای روماتیسمی و پوستی

سرفصل

 

 

۱۳۰۳۰۹

۲

جمع واحد ۲۰