نیم سال اول و دوم

نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

سرفصل

شماره درس

تعداد واحد

۱

فیزیولوژی  عصب و عضله

سرفصل

۱۲۹۳۱۳

۲

۲

آناتومی سرگردن نظری

سرفصل

۱۲۳۳۱۵

۱

۳

آناتومی سرگردن عملی

سرفصل

۱۲۳۳۱۷

۵/۰

۴

بافت شناسی نظری

سرفصل

۱۲۳۳۵۳

۱

۵

بافت شناسی عملی

سرفصل

۱۲۳۳۵۵

۱

۶

زبان عمومی

 

۶۱۴۳۰۳

۳

۷

آناتومی تنه نظری

 

۱۲۳۳۱۹

۱

۸

آناتومی تنه عملی

 

۱۲۳۳۲۱

۵/۰

۹

اصول توانبخشی و طب فیزیکی

سرفصل

(طرح دوره)

۷۱۱۳۵۵

۱

۱۰

تنظیم خانواده

 

۵۱۸۳۶۳

۱

۱۱

روان شناسی عمومی

(سرفصل)

۱۱۸۳۲۷

۲

۱۲

کمکهای اولیه عملی

(سرفصل)

۵۱۲۳۰۹

۱

۱۳

تربیت بدنی۱

 

۶۱۶۳۳۵

۱

۱۴

اندیشه اسلامی۱

 

 

۲

جمع واحد ۱۸

 

نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

سرفصل

شماره درس

تعداد واحد

۱

فیزیولوژی

سرفصل

۱۲۹۳۱۳

۳

۲

آناتومی اندام فوقانی نظری

سرفصل

۱۲۳۳۲۳

۱

۳

آناتومی اندام فوقانی عملی

سرفصل

۱۲۳۳۲۵

۱

۴

کینزیولوژی) ستون مهره ای

سرفصل

۷۱۱۳۰۱

۲

۵

زبان تخصصی

(سرفصل)

۶۱۴۳۰۵

۱

۶

فیزیک برای فیزیوتراپی نظری

سرفصل

۱۳۴۳۱۳

۲

۷

فیزیک برای فیزیوتراپی عملی

سرفصل

۱۳۴۳۱۵

۱

۸

آسیب شناسی

سرفصل

۱۲۲۳۰۳

۲

۹

فارسی

 

۶۱۶۳۰۱

۳

۱۰

ژنتیک

سرفصل

۱۸۶۳۱۳

۱

۱۱

تاریخ (تمدن/تحلیلی/امامت)

 

 

۲

جمع واحد ۱۹