اعضاء گروه

مجتبی حشمتی پور

مدیر گروه، مربی، عضو هیات علمی

تلفن:   ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۴۰    -   فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی، اتاق ۳۰۵

ایمیل :heshmatipour@rehab.mi.ac.ir

رزومه    برنامه هفتگی نیمسال دوم    برنامه هفتگی نیمسال اول

 

سید محسن میربد

مربی ، عضو هیات علمی

تلفن:  ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۴۱   فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی، اتاق۳۲۲

ایمیل :mirbod@rehab.mui.ac.ir

رزومه   برنامه هفتگی نیمسال دوم   برنامه هفتگی نیمسال اول

عباسعلی پورمومنی

استادیار، عضو هیات علمی

تلفن:  ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۱۸    فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی، اتاق۳۴۴

ایمیل :pourmomeny@rehab.mui.ac.ir,  pourmomeny@gmail.com

رزومه برنامه هفتگی نیمسال دوم  برنامه هفتگی نیمسال اول

 

 

دکتر حمید آزاده

استادیار، عضو هیات علمی

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۲۲   فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی، اتاق ۳۴۶

ایمیل :Azadeh@rehab.mui.ac.ir

رزومه         برنامه هفتگی نیمسال اول

برنامه هفتگی نیمسال دوم

 

دکتر عبدالکریم کریمی

استادیار، عضو هیات علمی

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۲۴   فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی، اتاق ۳۴۶

ایمیل :a_karimi@rehab.mui.ac.ir

رزومه        برنامه هفتگی نیمسال اول

برنامه هفتگی نیمسال دوم

 

دکتر جاوید مستمند

دانشیار، عضو هیات علمی

تلفن:۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۰  فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی، اتاق۳۵۳

ایمیل :mostamand@rehab.mui.ac.ir

رزومه       برنامه هفتگی نیمسال اول

برنامه هفتگی نیمسال دوم

 

دکتر زهرا سادات رضائیان

استادیار، عضو هیات علمی

تلفن:۵۰۴۲ ,۰۳۱۳۷۹۲۵۰۱۲۲  فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی، اتاق۳۰۳

ایمیل :zrezaeian@rehab.mui.ac.ir

رزومه          برنامه هفتگی نیمسال اول

برنامه هفتگی نیمسال دوم

 

دکتر نوید طاهری

استادیار، عضو هیات علمی

تلفن:۰۳۱۳۷۹۲۵۳۰۴۵  فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی، اتاق۲۳۵

ایمیل :n_taheri@rehab.mui.ac.ir

رزومه -  برنامه هفتگی نیمسال اول

برنامه هفتگی نیمسال دوم

 

زهره شفیع زادگان

مربی

تلفن:  ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۳۷   فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی

رزومه   برنامه هفتگی نیمسال اول

برنامه هفتگی نیمسال دوم

 

حسینعلی احمدی

مربی

تلفن:  ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۰   فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی

رزومه      برنامه هفتگی نیمسال اول

برنامه هفتگی نیمسال دوم

 

 

سید مهدی اخروی

مربی

تلفن:  ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۰   فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی

رزومه     برنامه هفتگی

ایمیل: okhravimehdi@gmail.com

دکتر طیبه روغنی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

تلفن:  ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۰   فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی

رزومه     برنامه هفتگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمه بکائی

 

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

 

 

تلفن:  ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۰   فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

 

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی

 برنامه هفتگی     رزومه