اطلاعات آموزشی

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

 

در ابتدای صفحه شما می توانید نیمرخ تحصیلی مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي را مشاهده نموده و در پایان همین صفحه برنامه کلاسی و امتحانات را ملاحظه فرمایید.

 

 

نيمرخ تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي 

 

(سرفصل)رديف

شماره درس

نيمسال اول

تعداد واحد

شماره درس

نيمسال دوم

تعداد واحد

۱

۷۱۱۵۳۶

الكترونوروميوگرافي ۱

 (سرفصل۱) (سرفصل۲) ( طرح دوره)

۵/۱ واحد نظري ۵/۱ واحد عملي

۷۱۱۵۳۷

الكترونوروميوگرافي ۲

 (سرفصل۱) (سرفصل۲) (طرح درس)

۵/۱ واحد نظري ۵/۱ واحد عملي

۲

۷۱۱۵۲۳

روش تحقيق در سيستم هاي بهداشتي 

(سرفصل) 

۲ واحد نظري

۷۱۱۵۱۴

درمانهاي دستي اختلالات عملكردي ستون فقرات

(سرفصل)

۱ واحد نظري ۱ واحد عملي

۳

۷۱۱۵۱۶

بيومكانيك اختلالات ستون فقرات (سرفصل)

 (طرح دوره)

۲ واحد نظري

۷۱۱۵۱۸

پروژه تحقيقاتي

(سرفصل)

۱ واحد عملي

۴

۷۱۱۵۱۷

فيزيوتراپي مبتني بر شواهد

(سرفصل) (طرح دوره

۲ واحد نظري

۷۱۱۵۲۰

آشنايي با  تجهيزات آزمايشگاهي فيزيوتراپي 

(سرفصل) 

۱ واحد عملي

۵

۷۱۱۵۱۵

فيزيولوژي تمرين

(سرفصل)  (طرح دوره

۲ واحد نظري

۷۱۱۵۱۳

بيو مكانيك اختلالات اندام ها و راه رفتن

(سرفصل)

۲ واحد نظري

۶

۷۱۱۵۱۹

آمار زيستي

(سرفصل)

۱ واحد نظري ۱ واحد عملي

۷۱۱۵۲۱

سمينار تحقيقاتي

(سرفصل)

۱ واحد نظري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

۱۳ واحد

 

جمع واحد

۱۰ واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف

شماره درس

نيمسال سوم

تعداد واحد

۱

۷۱۱۵۲۵

كارآموزي باليني 

(سرفصل۱) (سرفصل۲)

۳ واحد كارآموزي

۲

۷۱۱۵۲۴

پايان نامه

(سرفصل)

۶ واحد عملي

۳

 

جمع واحد

۹ واحد

 

 

برنامه کلاسی مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي

 

 

برنامه امتحانات مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي