معرفی گروه

 

 

فيزيوتراپي استفاده از عوامل طبيعي و فيزيکی (نظير نور، الكتريسته، صوت، حرارت و امواج الكترومغناطيس و...) و وسائل مكانيكي جهت حفظ و يا بازگردانيدن توانايي هاي جسمي، به خصوص توانايي هاي حركتي بيماران و معلولين است.

 

 

در فيزيوتراپي از روش هايي استفاده مي شود كه باعث حفظ وافزايش كارايي فيزيكي، رواني و اجتماعي انسان مي گردد. فيزيوتراپي حرفه اي است كه دانش موجود را درارزيابي، درمان وارائه ي خدمات ب هكار مي گيرد .” گروهي از بيماران و معلولين به نوعي مشكل در حركت دارند. اين مشكل ممكن است ناشي از ضعف عضلاني، نقص عضو، ناتواني حركتي در اثر آسيب هاي ارگان هاي مرتبط باحركت (سيستم هاي عصبي، عضلاني، استخوان هاي بدن و...) و يا درد باشد. حتي بيماران يا معلوليني كه مشكل رواني واجتماعي دارند و اين مشكل موجب كاهش كارايي آن ها در فعاليت هاي يوميه شده، به درمانگاه هاي فيزيوتراپي ارجاع مي شوند. در واقع اين گونه بيماران و يا معلولين در مهارت هاي حركتي وفعاليت هاي يوميه ي خود ناتوان هستند كه ممكن است به طور مادرزادي و يا در اثر حوادث و به طور اكتسابي اتفاق افتاده باشد.

 

 

بنابراين هدف فيزيوتراپي، اصلاح فعاليت هاي حركتي، برطرف نمودن محدوديت هاي حركتي، تقويت عضلات ارادي، افزايش مهارت هاي حركتي و آموزش حركات ارادي است. بر اين اساس حركت درماني يا تمرين درماني در فيزيوتراپي اساس درمان خواهد بود. آنچه در اين رشته ي توانبخشي مطرح مي شود، ب هكارگيري تكنيك هاي دستي و يا ابزارهايي است كه اهداف مذكور را برآورده نمايد.

 

براي اين منظور فيزيوتراپي از علومي مانند كينزيولوژي، بيومكانيك، فيزيك و علوم پزشكي بهره مي گيرد تا بتوان حركات انسان را به نحوي اصلاح نمود و فرد بتواند در فعاليت هاي روزمره ي خود تا آنجا كه امكان دارد مستقل گردد. بدين منظور هر بخش فيزيوتراپي به سه قسمت زير تقسيم مي شود و هر كدام از قسمت هاي آن داراي روش هاي خاصي براي بر طرف نمودن مشكل حركتي براي بيمار و يا معلوليت هاي جسمي خواهد بود.