اعضاء گروه

حمید رضا آزادی

مدیر گروه، مربی عضو هیات علمی

تلفن۰۳۱۳۷۹۲۵۰۴۹    دورنگار : ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده توانبخشی، دپارتمان کاردرمانی، طبقه ۲ اتاق ۳۲۴

ایمیل: hrazadiot@rehab.mui.ac.ir

رزومه     برنامه هفتگی نیمسال دوم      برنامه هفتگی نیمسال اول

 

دکتر حمیدرضا رستمی

استادیار، عضو هیات علمی گروه کاردرمانی

تلفن: ۳۷۹۲۵۰۰۷        دورنگار: ۳۶۶۸۷۲۷۰

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده توانبخشی، گروه کاردرمانی

رزومه    برنامه هفتگی نیمسال دوم        برنامه هفتگی نیمسال اول  

 

 

خدیجه خزاعلی

مربی عضو هیات علمی

 تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۳۹   دورنگار:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

 آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده توانبخشی، دپارتمان کاردرمانی، طبقه ۲ اتاق ۳۴۲

ایمیل : kh.khazaeli@yahoo.com

رزومه   برنامه هفتگی نیمسال دوم        برنامه هفتگی نیمسال اول

 

 

نسرین جلیلی

مربی، عضو هیات علمی

تلفن:۰۳۱۳۷۹۲۵۰۳۹، دورنگار: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰                                                       

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده توانبخشی، دپارتمان کاردرمانی، طبقه ۲ اتاق ۳۴۲            

ایمیل : nasrin_jalili@ymail.com

 رزومه   برنامه هفتگی نیمسال دوم      برنامه هفتگی نیمسال اول

 

 

تکتم مظاهری

مربی

تلفن:۰۳۱۳۷۹۲۵۰۱۰  دورنگار:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده توانبخشی، دپارتمان کاردرمانی، طبقه ۲ اتاق ۳۱۴

ایمیل :

رزومه  برنامه هفتگی نیمسال دوم    برنامه هفتگی نیسمال اول

 

 

مرضیه پورپیرعلی

مربی، هیات علمی

تلفن:۰۳۱۳۷۹۲۵۰۳۲  دورنگار:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده توانبخشی، دپارتمان کاردرمانی، طبقه ۲ اتاق

ایمیل :

رزومه     برنامه هفتگی نیمسال دوم   برنامه هفتگی نیمسال اول

 

 

ولی شیری

مربی، هیات علمی

تلفن:۰۳۱۳۷۹۲۵۰۱۹  دورنگار:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده توانبخشی، دپارتمان کاردرمانی، طبقه ۲

رزومه    برنامه هفتگی نیمسال دوم        برنامه هفتگی نیمسال اول

 

 

 

الهام نصیری

مربی، هیات علمی

دورنگار:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده توانبخشی، دپارتمان کاردرمانی

رزومه     برنامه هفتگی نیمسال دوم        برنامه هفتگی نیمسال اول

 

ریحانه خواجویی

کارشناس کاردرمانی در کلینیک کاردرمانی

دورنگار:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده توانبخشی، دپارتمان کاردرمانی

ایمیل: Reyhaneh.khajooei@gmail.com