آزمون کارشناسی ارشد و دکتری

 

منابع کارشناسی ارشد کاردرمانی ۹۳-۹۴

 

دروس مربوطه و ضرایب

نام كتب معرفي شده توسط وزارت بهداشت

آناتومي و كينزيولوژي(۲)

Joint Structure& Function- Norkin ۲۰۰۶

۱.كار درماني و توانبخشی اختلالات ذهنی-روانی و جسمانی(۶)

 

۲.روانشناسی و روانپزشکی(۲)

 

۳.رشد روانی حرکتی کودکان(۱)

 

۴.توانبخشی حرفه ای و فعالیت های روزمره زندگی(۱)

۱.O.T.‎ Practice skills for physical dysfunction pedretti, L.W.‎ اخرین چاپ

 

۲.O.T .‎ for children – case – smith , J.‎ اخرین چاپ

 

۳.Psychosocial O.T.‎, cara, E, اخرین چاپ

 

  ۴- خلاصه روانپزشکی (کایلان-سواک)-انتشارات ارجمند   اخرین چاپ-فصلهای ۲ الی ۸،   ۱۱ الی ۱۴ و ۱۶ الی ۱۸

 

زبان عمومی(۲)

 

۱: Anderson, A.‎ Active Skills for Reading (Vols.‎ 1-4).‎ USA: Thompson.‎ 2008.

۲: KIRN, e.‎ and Hartman, P.‎ Interaction: Reading.‎ McGraw-Hill.‎ 2007.

۳: Atai, M.R.‎ Shoja, J.‎ Kafshgarsouteh, M.‎ and Zolghadri, M.‎ English for the Students of Medicine.‎ Tehran: SAMT.‎ 2013 (1391(.

۴: Seal, B.‎ Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing.‎ Cambridge Uni.Press.‎ 2000.

۵: Shokrpour, N.‎ and Mehbudi, A.‎ Improving Reading Skills.‎ Tehran: Jangal Publications.

۶: Markstein, L.‎ and Hirasawa, L.‎ Developing Reading Skills (Vol.‎ 1-3).‎ Cambridge University Press

 
 

سوالات آزمون كارشناسي ارشد کار درمانی ۸۹-۹۲