طرح دوره

فعالیتهای هدفمند و تجزیه تحلیل آنها ۲

 

  فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها ۴

مبانی کاردرمانی و توانبخشی

 

فعالیت های روزمره زندگی

 

فعالیت های هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها (۱)

فعالیت های هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها (۲)

 

فعالیت های هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها (۳)

فعالیت های هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها (۴)

 

کینزیولوژی و بیومکانیک ۱

کینزیولوژی و بیومکانیک ۲

 

کینزیولوژی و بیومکانیک ۳

رشد کودک

 

ارزشیابی عضلانی و اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل

وسایل کمکی و اعضای مصنوعی در کاردرمانی

 

توانبخشی حرفه ای و ارگونومی

بازی و تفریح در کاردرمانی

 

کاردرمانی در بیماری های کودکان

کاردرمانی در بیماری های جسمانی ۱

 

کاردرمانی در بیماری های جسمانی ۲

کاردرمانی در بیماری های جسمانی ۳

 

کاردرمانی در بیماری های جسمانی ۴

کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی ۱

 

کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی ۲

کاردرمانی در روانپزشکی کودک

 

کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی

تکنیک های حرکت درمانی

 

مقدمه ای بر روش تحقیق در کاردرمانی

جامعه شناسی در کاردرمانی

 

مشاوره در کاردرمانی

گروه و روابط بین فردی

 

ساخت انواع اسپلینت

آشنایی با مبانی آزمایشات پاراکلینیک

 

 کارآموزی در عرصه (مشاهده بالینی روانی)

 

کارآموزی در عرصه (مشاهده بالینی جسمانی)

کارآموزی در عرصه روان ۱

 

کارآموزی در عرصه روان ۲

کارآموزی در عرصه جسمانی ۱

 

کارآموزی در عرصه جسمانی ۲

کارآموزی در عرصه جسمانی ۳

 

کارآموزی در عرصه مستقل