سرفصل ها

 

تعداد کل واحدهای درسی دوره ۱۳۰ واحد است، شامل:

 

دروس عمومی: ۲۲ واحد

 

دروس پایه و اختصاصی: ۸۴ واحد

 

کارآموزی در عرصه: ۲۴ واحد

 

 

 

جداول دروس پایه، اختصاصی و کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی پیوسته کاردرمانی