نیم سال هفتم و هشتم

 

ردیف

دروس نیمسال هفتم

شماره درس

تعداد واحد

 

۱

كارآموزي در عرصه روان ۱(سرفصل)

۷۱۴۳۶۲

۴

 

۲

كارآموزي درعرصه جسماني ۱(سرفصل)

۷۱۴۳۴۹

۴

 

۳

كارآموزي در عرصه جسماني ۲(سرفصل)

۷۱۴۳۵۰

۴

 

۴

سمينار(سرفصل)

۷۱۴۳۵۴

۲

 

 

 

ردیف

دروس نیمسال هشتم

شماره درس

تعداد واحد

 

۱

كارآموزي در عرصه جسماني ۳(سرفصل)

۷۱۴۳۵۱

۴

 

۲

كارآموزي در عرصه روان ۲(سرفصل)

۷۱۴۳۶۳

۴

 

۳

كارآموزي در عرصه مستقل(سرفصل)

۷۱۴۳۶۴

۲