نیم سال سوم و چهارم

 

 

ردیف

دروس نیمسال سوم

شماره درس

واحد

 

۱

كاردرماني در اختلالات رواني اجتماعي ۱(سرفصل) (طرح دوره)

۷۱۴۳۴۰

۲

 

۲

فعاليتهاي هدفمند و تجزيه و تحليل آنها ۲(سرفصل) (طرح دوره)

۷۱۴۳۳۵

۱

 

۳

آناتومي سيستم اعصاب(سرفصل)

۱۲۳۳۴۹

۲

 

۴

مقدمه اي بر روانپزشكي كودك(سرفصل)

۱۱۸۳۰۶

۱

 

۵

آشنايي با مباني آزمايشات پاراكلينيك(سرفصل) (طرح دوره)

۷۱۴۳۵۷

۲

 

 

زبان تخصصی(سرفصل)

۶۱۴۳۰۵

۱

 

۶

دانش خانواده(سرفصل)

۹۹۹۹۹۳۹

۲

 

۷

كينزيولوژي و بيومكانيك ستون مهره(سرفصل) (طرح دوره)

۷۱۴۳۳۸

۲

 

۸

بازي و تفريح در كاردرماني(سرفصل) (طرح دوره)

۷۱۴۳۴۲

۲

 

۹

تفسير موضوعي قرآن

۹۹۹۹۹۳۵

۲

 

 

زبان ويژه(سرفصل) (طرح دوره)

۷۱۴۳۳۳

۱

 

۱۰

گروه در روابط بين فردي(سرفصل) (طرح دوره)

۷۱۴۳۵۵

۱

 

۲۰

 

 

 

ردیف

دروس نیمسال چهارم

شماره درس

تعداد واحد

 

۱

كاردرماني در اختلالات رواني اجتماعي ۲(سرفصل)

۷۱۴۳۴۱

۲

 

۲

كاردرماني در عقب ماندگي ذهني(سرفصل)

۷۱۴۳۵۹

۱

 

۳

كاردرماني در روانپزشكي كودك(سرفصل) (طرح دوره)

۷۱۴۳۵۸

۲

 

۴

آناتومي سطحي(سرفصل)

۱۲۳۳۱۳

۱

 

۵

فيزيولوژي اعصاب(سرفصل)

۱۲۹۳۰۲

۲

 

۶

جامعه شناسي در كاردرماني(سرفصل) (طرح دوره)

۷۱۴۳۴۳

۱

 

۷

فعاليتهاي هدفمند و تجزيه و تحليل آنها ۳(سرفصل)

۷۱۴۳۳۶

۱

 

۸

نورولوژي(سرفصل)

۱۱۳۳۰۵

۲

 

۹

مقدمه ای بر ارتوپدي(سرفصل)

۱۱۲۳۰۲

۲

 

۱۰

كينزيولوژي و بيومكانيكاندام فوقانی(سرفصل)

۷۱۴۳۳۹

۲

 

۱۱

آئين زندگي

۹۹۹۹۹۲۷

۲