نیم سال اول و دوم

ردیف

دروس نیمسال اول

شماره درس

تعداد واحد

 

۱

فيزيولوژي عمومي- (سرفصل)

۱۲۹۳۰۱

۱

 

۲

زبان پیش- زبان عمومی- (سرفصل)

۶۱۴۳۲۵

۳

 

۳

روانشناسي رشد- (سرفصل)

۱۱۸۳۲۸

۲

 

۴

آناتومي اندامها- (سرفصل)

۱۲۳۵۴۰

۲+۱

 

۵

كمكهاي اوليه- (سرفصل)

۵۱۲۱۰۰

۱

 

۶

ادبیات فارسی

۶۱۶۳۰۱

۳

 

۷

اصول توانبخشي

(سرفصل) (طرح دوره)

۷۱۱۳۵۵

۱

 

۸

مباني كاردرماني

(سرفصل) (طرح دوره)

۷۱۴۳۰۱

۲

 

۹

انديشه اسلامي ۱

۹۹۹۹۹۲۱

۲

 

 

تربیت بدنی ۱

۶۱۶۳۳۷

 

 

۱۷-۱۸

 

ردیف

دروس نیمسال دوم

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

۱

رشد كودك( رواني حركتي )- (سرفصل)

۱۱۸۳۰۴

۲

 

۲

آناتومي سر و گردن و تنه نظری- (سرفصل)

۱۲۳۳۷۷

۱

 

۳

آناتومي سرو گردن و تنه عملي- (سرفصل)

۱۲۳۳۷۸

۱

 

۴

روانشناسي مرضي- (سرفصل)

۱۱۸۳۰۸

۲

 

۵

روانپزشكي  عمومي- (سرفصل)

۱۱۸۳۰۵

۲

 

۶

فعاليتهاي هدفمند و تجزيه و تحليل آنها ۱- (سرفصل)

۷۱۴۳۳۴

۱

 

۷

تئوري فعاليت- (سرفصل)

۷۱۴۳۵۶

۱

 

۸

بيماريهاي داخلي- (سرفصل)

۱۳۰۳۱۰

۲

 

۹

انديشه اسلامي ۲

۹۹۹۹۹۲۲

۲

 

۱۰

زبان عمومی

۶۱۴۳۰۳

۳

 

۱۱

تاریخ فرهنگ و تمدن

۹۹۹۹۹۳۷

۲