نیمرخ تحصیلی

نیمرخ تحصیلی به معنی کلیه واحدهایی است که دانشجویان باید در طی هر نیم سال تحصیلی بگذرانند.

همچنین در این نیمرخ ها پیش نیازهای مربوطه ارائه شده است.