کارگاههای آموزشی

کتابخانه دانشکده علوم توانبخشی هر ماهه کارگاههای آموزشی، جستجوی مقالات در پایگاههای مرتبط باعلوم توانبخشی و آشنایی با نرم افزار کتابخانه ای را درمحل کتابخانه دانشکده برگزار می نماید. علاقه مندان می توانند جهت شرکت دراین کارگاهها تا ۳ روز قبل از تاریخ برگزاری ثبت نام نمایند.

 

برنامه زمانبدی شده گارگاههای آموزشی سال ۱۳۹۳

واحد اجرایی  : کتابخانه

ماههای سال

برنامه کارگاهی جهت دانشجویان همه مقاطع

تاریخ و ساعت برگزاری

محل برگزاری

فروردین

آشنایی با کتابخانه ، تجهیزات و منابع

پنج شنبه    ۹۳/۱/۲۸       ساعت ۱۰- ۱۲

کتابخانه

اردیبهشت

جستجوی منابع در نرم افزار کتابخانه ای

دوشنبه        ۹۳/۲/۲۲      ساعت ۱۰- ۱۲

کتابخانه

خرداد

جستجوی  مقالات لاتین در پایگاههای اطلاعاتی

 

سه شنبه   ۹۳/۳/۲۷       ساعت ۱۰- ۱۲

کتابخانه

تیر

جستجوی  مقالات فارسی  در پایگاههای مربوطه

سه شنبه    ۹۳/۴/۳۱     ساعت ۱۰- ۱۲

کتابخانه

مرداد

آشنایی با کتابخانه ، تجهیزات و منابع

دوشنبه     ۹۳/۵/۲۷       ساعت ۱۰- ۱۲

کتابخانه

شهریور

جستجوی  منابع در نرم افزار کتابخانه ای

دوشنبه      ۹۳/۶/۳۱     ساعت ۱۰- ۱۲

کتابخانه

مهر

تور آشنایی با کتابخانه ، نرم افزار کتابخانه ای ، جستجوی مقالات فارسی و لاتین در پایگاههای مربوطه

شرکت دانشجویان جدیدالورود الزامی است. متعاقبا زمان اعلام میگردد

کتابخانه

آبان

تور آشنایی با کتابخانه ، نرم افزار کتابخانه ای ، جستجوی مقالات فارسی و لاتین در  در پایگاههای مربوطه

شرکت دانشجویان جدیدالورود الزامی است. متعاقبا زمان اعلام میگردد

کتابخانه

آذر

آشنایی با کتابخانه ، تجهیزات و منابع

شنبه           ۹۳/۹/۲۹      ساعت ۱۰- ۱۲

کتابخانه

دی

جستجوی  منابع در نرم افزار کتابخانه ای

سه شنبه    ۹۳/۱۰/۳۰    ساعت ۱۰- ۱۲

کتابخانه

بهمن

جستجوی  مقالات لاتین در پایگاههای اطلاعاتی

دوشنبه     ۹۳/۱۱/۲۷      ساعت ۱۰- ۱۲

کتابخانه

اسفند

جستجوی مقالات فارسی  در پایگاههای مربوطه

دوشنبه    ۹۳/۱۲/۱۱       ساعت ۱۰- ۱۲

کتابخانه